ROBERTS, Gareth Gwyn

Published: 20 November, 2023  Author: admin

ROBERTS_GARETH_GWYN_Vol2

f o s r e p a p e h t f o e u g o l a t a C S R F s t r e b o R n y w G h t e r a G r i S r o s s e f o r P ) 7 0 0 2 — 0 4 9 1 ( . t s i l a n o i t a c u d E & r o t a r t s i n i m d A y t i s r e v i n U , t s i c i s y h P h c r a e s e R 2 e m u l o V y r a r b i L d l e i f f e h S f o S N 9 4 N S n o d n i w S , n o t h g u o r W , e n a L c i f i t n e i c S , s e v i h c r A d e t i s o p e D y t i s r e v i n U c i f i t n e i c S r o f d e l i p m o C e r t n e C © r o f e r t n e C n e p k c a H , s e v i h c r A : n i 2 1 0 2 , h s i a N y l i m E : y b SHaqoy Y}aed JIS 10Ssajoud “UIN}ayY YSN FIqIssod 696L, FH} A1y jeulBUO 6961 ‘VSN ‘uolyesoduoD xoJayX 0} WINJaY aIqISSOd 90VL0SOYHD sseq Anodes SOVLOSOYD spie9 ebeAo, u0g “anusredy pue xe] UBDEWY, 2] JO Wed jo ay}} JeulBUO SP1OD9Y SAI}e}SIuUIWIPY pue xe] vOVlLOSOYHS €0VLOSOYS 6961 - 8961 9961 - 9961 9961 - 9961 6961 - S961 aly L pseo 1 aly | aly | spAoy] Woy 19339] ‘AD ‘S9}Ou Us}UMpUeY ‘puelal] WISYVON ‘J9}S/F Jo AIsueAIUN MON ay] WO UleIg 0} Bujedojas Jo BDUaSge Jo anea] e Jaye UONeIOdIOD x0J9X 84} Hululofas Jo suoNdo 31 adUapUOdsaOO jesaUaB ‘sule}uUOD “eunjeubis pue Joquunu Aynoas jeloos ‘[996] Jequiajydas uio¢e] panssi ayep ‘}yBiem ‘}UuBiay $,YyH esianeJ UO puke }UOI UO YdesBojoyd sulejuOD "9961 [Udy ‘aoosKay ye uapseb s19Uy ul uae} Aujoiog Ajuny pue peppuesy, jo ydesbojoud snojoo Buipnjour spud pue Ajiwue} Woy spied aBeAOA ug pue yon poob ‘jayj9] e suleyUOD “SN UY} Ul BIIYM Salpl|iqel| Xe} a1 py] yueg Pp} WOdsues| G3] WO yoMNaded ‘ enueney pue xe] UBDWAWY, ‘asn Jed ‘UOleUILUeXa |eOIPAW ‘eSIA ‘a1 siaded sapnjou| ‘S961 Ainr payep ‘sajenn Jo Ayisueniur ‘Aydosojiyd $0 10}90q jo sauBap au} Jo JuaWeAaIyoR Ul YD 0} pepueme ojeoyiyao jeuIBuO ‘sjleyap eSIA WSN ‘eyeoyNe. abewew sayoyeyd pue yy jo Adoo ‘6961 IsnBny zz - gg61 ysnBny €Z ‘eouesge jo aAeag] jeuoHeonps Hulaoidde 49}}9] ‘996| eUNr PuEz ‘JSIJUBIOS a}eIoOssy JO UOHISOd ay} YH Huisayo saya] ‘yJOA MAN ‘pjeyued ul jJueswyede ue JO} asea] ‘pjobpas| 1G Woy Ssiaya] ‘seuo}eioge] xo1eyX 84} UI YD JO sydesBojoud jo Jaays JOeE}UOD 9}IYM Puke YORI! ‘sepnjou| “somjeonoeid pue s}Soo uO!}ed0|a1 a1 sioded ‘}uawAojdwa jo Jayo jeulBluo 81 soUapuodsaJOO ‘sapnjou| aly L a4 | 6961 - S961 6961 - 9961 6961 - S96} cOVL0SOYD LOVLOSOYS *XOJ9X, 3)}!} O]4 [UBC sjlejoq eAieJ}siulupy 9 JUsUJUIOddy ‘UOISUeI |, 3]}!} aIy |eUIBUO uol}sues | "GZ6) Ul a1}UaD YdIeasay XOJ9X 94} Ul poliad JaYyINY e yUadS puke B9G]}-996]} BpeUueD ‘u0l}e1OdIOD XO1BX 94} YM JSIJUBIOS YOIRASaJ JOIUS SEM YO juaujuioddy jsul4 VLOSOYD uoljesodioy XolaX LoSOuD Jaaie5 jelujsnpuy} sdud O861 - S96L L002 - S961 aBuey a}eq AyWueny uondiusseg Jaquinn aouaIajay SUaqoy Ye JIS JOSSaJOJd ‘Apeaje adojaaua SIU} JO NO peyesedas siadey ‘dsaio0g g suoHeaiqnd ['d XOX] yueesey, SPE9J UO!}D9}|OD dy} UO HOS |el}U! Ue Bulop }siaiyoue snoiAeid e Aq ya] a}ou y jeyeyd seo VSN SX90G/SHAdVd AYVS MOVE AVM. poyew adojanua py ue ul }day AjjeulBuo SO]l} 9814} JO JoquuNu e jo Hed SI ay SIU] “Wa|qGold uOHesusdWOD, 9)}!} 14 |eUIBUC Wa|qolg uolesuedwoy €0OlL0SOYD peyepur) ol Lb SUUNIOA | SUUNIOA | GL6L - 9961 S261 - SZ6L aly | L961 - L961 8961 - L961 yooqsj}On Aio}yesoge LOOLOSOYD yoogajon Auoyeiogeq cODLOSOYD “$9}OU Ud}}MpUeY SAISU}X9 SUIE}UOD ‘a}ajdwioou) “yoeq au} ye Aejnomed seabed asoo] jesanes ‘sydes6 ‘suoneniasgo ‘sepnjou| “a}ajdwioou} “yoeq ay} ye Ayejnoiied seabed asoo] jesanas ‘sydes6 ‘suoneniasgo ‘sepnjou| aoUsIaJaY "eSIA JuaWAo|dwa pue sjiejap uoissiuupe epeued buiAuedwoooe pue Y5 Jo ydesBojoud pespiod Jnojoo yyM ssed Ajlnoas sule}uoD “GZ6L JO JeWLUNS OU} Ul Bpeued U! BJJUBD YOJeasay XOJEeX au} }e UOI}ISOd e YH Huvayo wesbaja} ‘edUapUOdSaOD jeJaUaH aWOsS Hulpnjoul eouapuodsaJON ‘sule}UuOD juawAojdw jo ayo L0altoSOuS sjuownoog Ayunoas cOElLOSOYND GL6L - cL6L aBuey a3eq GZ61 - CZ61L weib9]9} | juaujuioddy puozas glLosodd 4Jequinn oth Ayjueno uoldiioseq Yeasay 9+40S0Y9D “Suu|I4 UIY| D1UeHIO Ul UOHONPUOD J1U0I}99/F Jo uoHeHHSaAu], G61 - 9961 ‘Bululej}uod ,Sa}ON JUeLOdW], payjeqe| UoOasqns ‘se}ou ue}UMpUeY ‘mSW9}SAG HulHew) jeAON JO SoisYd,, 84} Uo Bue, OD Aq youeasay 84} JO UOISUS}X3, :G/61 JsNBNW/Ain¢ odes Aoue}nsuoo ‘sepnjou| ‘WOVNVO XOUNSX, 219 B14 |eUIBUO SO}JON JUeHOdW] yg sHOdey 60DL0SOND SUaqoy Y}eD JIS JOSSaJOlg 9961 - 9961 SI] BDINOG UEHO4, B80DLOGSONOS "4SI] GOINOS UBIO, Pa}!} jNOJULd Ja}Ndwo0d :sule}UuoD ‘UI|PILUYDS AA Pest pue YO ssoyjne ‘uoKoOnpuod JOS pue sIWYO peyeanoy Ajjeuey| Jo s}JusWaINseay] peulquioD Aq $J0}e|Nsuj-IwWas Ul SjaAe7 pasijeo07] yo Apnjs, JO} uolsiAig HBulseauibuy pooueApy puke yoeeseay oy} Wo} WO} aseaja UOI}ed!|Gqnd suo sule}uOD 8961 - 8961 WO} | 8961 - L961 oly | LZOOLOSOND 90910S0ND WwJo+ aseajey uOHeNGNgd “syodey ssaibold, aj}} ayy JeUIBUO syodey sseibold ‘ Apeauje adojaaua si} Jo jNoO pe}esedes siodey ‘dsaioyd 9 suoijeoiqnd [‘d XOX] youeesey, speas u0!}99a]]}09 au} UO HOS JelIu!I ue Bulop ysiAiyoue SsnoiAoid e Aq Ya] B}]OU Y “ASJBABJ BY} UO Ud}UM S9}OU SE PSUIe}AJ JOAOD djl} JO JUOIY ‘COOLOSOYND Wd}! YIM peulej}as JBAOD edojaAuy Jaye1d seo YSN Syo0g/SYAdWd AYVO MOVE AVM, peyew adojaaua py ue ul }day Ajjeulbuo sayy aeuy} Jo Joquunu e jo ved si aj siu| |SaAIND uONdiosqy En 11 Bg SHEqoy 5D °D JG, a8 ay JeulBUC S8AIND UOIdJosqy EN IL eG ‘Apeauje adojaaua sly} JO ]NO payesedas suedey ‘dsauo0y g suoeoiqnd ['d XOX] yoeesey, SPE9J UOID9}]O9 By} UO POS |el}IUI Ue Bulop ysiaiyoue snoiaeid e Ag ya} a}ou VV ‘COO LOSOYD Wd}! YIM paulejas JOAOD adojaAuz_,ja}e|d JED YSN S400G/SUAdVd AYVS MOVE AVM, pexew adojaaus py ue ul }dey AjyeurBuo sajy aay} Jo Joquuinu e jo ped SI O]4 SIU “996 L/ACEW DOUd/SEV/LdO UBILOI/SEpY, 2/3} ay |eUIBUO 996 L/AeW SOYd/SEV/LdO NVYLYOA/SVILV apllL peyepun SOOLOSOND *so}Ou Us}UMpUeyY ‘s}nojUld Je}ndwos ‘sydesb :sepnjou} “sjnojuld Ja}Ndwod ‘sajou uayMpuey ‘sule}uoD vOOLOSOYD 4J9quiNnN sudajoy uondiuosag 9961 - 9961 oly b eBuey o}eq AWueny 8961 - 8961 GZ61 - ZBL L961 - SO6L ‘$9]0U UayJUMpUeY ‘sieded OYyNUaIDS JO s}ULIded ‘sepnjou| sUaqoYy Yy}ed JIS 10SSaJOld }duosnuey\| peyiwiqns a1 souepuodseuo0g ‘soisAud parddy jo jeusnor 9 ul|pimyds M J 4d “OOUX BE IGNVIOON, 218} aly jeulbuC siodeg punosbyoeg ‘Ipuejoon ueer “Buequasy3, apy aly jeulbuC eouspuodsalog ‘\WMog 9D JG pue Biaquaiyz MM JOssejold “JUBOUIA [Nd, SIH} ay EUIBUC yUusdUIA S d 4G “ BoUspUOdSaIOD Jes9usy NOILVYOdYOO XOX, 21!) aly |eulbUO eouapuodsaoy jelaues SOdLOSOYD vodlosoydD €0dlL0SOYdD c00L0S0YD LOodLOSOYD sajlf4 Joalqns 9 aouepuodsauo0g gtosoyS O861 - 9261 L861 - 6961 O86! - S961 “panbojeyeo USYM PSMaIA JON peyepun SOpI|S WWUGE 16 ‘pasojs Ajjeulbiio useq aney Ady} se J84j}e60} }dey Ueeq aAeYy Kau} ing seine] Jeujo ul pasn AjjeulBiio usaq evey Aew seplis 8WOS "Spseo BoUaJEJO/ US}}UMpUeY Ja4}O OM) Puke Sapl|s OWOS JO UIBLO ay} 0} apoOd JNOJOO USa}WMpUeY & JO} |EOSOGOND 22S aoudsJajay ‘way UO pejud xoJeX aAeY SApl|s }SOW\ S76) snouseH y uYyor Aq jesodoid yooloid ‘sajomeg oNesoydosjoe|9 uo abseyD, 'GZ6) ‘Jeddoy vy jeeyoiw Aq jesodoid youeasas ‘ SuOoeJa}U] aposjoa|y - BjdI"ed, ‘GZ6| ‘AUJOAON A Aq jesodoid youeasal ‘saipnys jeloepajyu] pue soeyns ‘oNeJoYdol}9e/q, ‘Ul aBuey 6u07 G/6] pew epeued jo asjuaD Yyoseasay XOJexX, :,ebseyosiq d1udesBoseyx payeulwiog-dei| jo Aioay| ey], UO Sa}oU :sepnjou| ‘OL6L ‘uuewUeH 95 ‘Buibewy xiwiup 91}9104doj}99|a0}0Yd JO} JEBPOW V, -OZ61 Kew ‘uijpimyos AA 4 JUeudojaneq JO Ss800Jq ay} pue UOHONpOJ}U] | Wed Aydes6ojoydosoe}3 JuewBig aayoeojoUd jo Aioay] jeoisAyd, :Sule}UOD suonejueseld Y SOinjoa7] JO} Sapl|s WWE JO UO!}Da||OD “Qe OOUX, en! aly yeulbuC sjesodoig yoleasay xoleX JUaIND SuOdey ‘UOISIAIG SeO}eJOge7] Yoeasay OLOLOSOYNS Jequinn ot OZ61 - OL61 aly | aBuey 9a}eq AyQuenD cLOLOSOYUD LLOLOSOYNS GZ61 - SZ61 uondiuoseg "UOIEWIOJU! |eNUaPpYUOD pue jeuosJad sule}UuoD L861 - yZ61 aly L “s]UapN]S UO S8QUdIAJOI JENUSPYUOD ‘Hussey ,SOUSIOS MON, dnoid aje}s pljos, peuodjsod a4 sjiejap ‘ ewiweibold Juawdojaneq JejOS JO} Ue|q pasodold UO S}JUBWIWOD, ‘S}ISIA 81 BDUBPUOdSeOD ‘sepnjou| SUaqoYy Yy}aJedD AIS JOSSajOldg JeulB10 Jo J@AGD yuo ‘peso|d *‘POUIe}O1 JOAOD OI} “edUepUodseIOD PIO 1D1, OH} ay jeulbuoC eouepuodsalog LOazoSsoudd O86! - S96} sajl4 joalqns 9 aauapuodsauog gc0S0y9 "SUINJel JeNnUUe JEYYN} JO} LOWZOSOND oOsje 30S GZ61 - LZ6L €Z6l - cL6L 861 - 6261 ‘Q} UOI}D8S ‘O/B OW JUswebeuey; Sexe] ay} Jo Sesodind Jo} }day - 1eeA yore ul JUeyNSUOD eB se peues YO JuNOWe BHuljlejep |O] WO. sia}e] SuIe}UOD “sasuedxe $y Bulpunjas aouepuOodseaOO sule}uOD, “sBuljeew JO Sa}NuUIlW ‘aWaYOS YeEsayY JUIO au} J SIIEIOP ‘6/6 JEGO}OO }S/¢€ ‘JUe}NSUOD e Se jUBWUIOdde JO 18}}9] ‘sapnjou| "saa} Aoue}nsuod jo Sunjel Jenuue JOLIN} JO} POWZOGOND Osje 8eS al | al L aly | SUINJey Jenuuy enusAsy pue|y| vovcosoYdo sesuedxy @WaydS Yoeassay JUIOL [DO] BY} JO Jaued UOIOBIaS cOVcOSOYD cOVcOSOYD L861 - 6961 eouepuodsealo0g pue juswjuloddy jo swe] LOWcOSOUD v861 - 6961 GLE} - 6961 uoHeisiuiupy 9 jJuewjuloddy Vc0S0Y9 ‘\SHaqoy O O ‘swuji4 uly] ul UOHONPUOD IIU0Ie/J JO UOHEBHSEAU], ZZ/LEOL/Ydd ‘ON WY JO} 9}0U ainsojo ‘jJuawUIodde $,y5 JO sj|emMeuas BAISSEDONS a1 BUepUOdsaJOD pue jue}jnsuod e se juawujUlodde $,y5 Bulwyuod J9}}9] :sepnjou| ‘LJ6L Ain JS) wo jueynsuod e se pajulodde jsuy sem YO aousalajay “9SJOAOJ BY} UO [OUEd UI Ua}UM 196] JeoA ey} sey ydesBojoyud auQ ‘ydesBojoyud yore jo asJeAel By} UO JequuNU 31} & UM OLOHd IWIDISAO UOISIANIG 49Y DONAX, Pedwejyg “swd/'Z| X SWIDG’Z | Seunseow YdesBojoud yoeQ ‘sydesbojoyud jeonuap! jo sured OM) ae aay “Aloyesoge| $,uoijesodioy xo19X 9} ul Ajqeqoid juswdinba Aq pepunouns yD Buyoidap syudes6ojoyd ayiym pue 49e/q UBAVS SUIe}UOD “uingje aniseype ue ul }day Ajjeulbio aJeM dey} Bululewas sy, “UOWUWOD WweyUse+4 Wold SHaqoy eyoyeyuD Aq panaiijes 18M Aay} yey} Hulps0des 8}0u e UlIM aipung e ul sydesHojoud jo dnolb e UIIM pal} 21am sydesBojoud ase} jo ino Asoyesoqe XO1@X BU} Ul YH Jo syudesHoyoud (191) p}] Selysnpuy jeolwayy |eueduwuy 900 L0SOUND Jequinn oth 2961 - L961 sydesBojoud » oBuey 9}eq Anueny uondiuoseqg c0soud "WIY UUM paslajsuel} weying jo AjisiaAiup je paseq dno6b yoieesa, siy Jo aw0S *Bulsaulbug jo juawyedag s,AyisiaAiuf psojxo ul dnoib YdJL9S9J SD1U01}D9]9 Je]ND9jOW MAU eB PaYsi|qe}sa YS ‘SE6L 0} G86] WO} ‘ps0jxoO ‘aba]joD asouaseig Jo MOjja4 & pue A}ISIBAIUT) PAOJXO ‘S91U0I1}99]y JO 1OSSAjJO1g HuljSiA SIUM SUaqoy Y}aedO IIS JOSSAJO1d pozeiouab osje oy O66) Bulung *sa1ueduiod Buljesado ||WA UJOY] 2y} JO yore 10j Sued Hunjaysew ‘Ajojzesoqe youeesay jesjUua5 84} 40} SaljI|IGIsSUOdsal JOa1IpP SIY paysinbuljead YS ‘686) U! BHuruuejd ABojouyss} 4043 aj01 pea] 9y} UO YOO} By UsYAA 8194} Aioyei0qge7] S,|INQ Woy, aHeuew 0} pue AyISIBAIUF) Ps1ojxO ye diysiossajojd siy pjoy 0} panuljuo0d pue Sai}ISJ@AIUN PIM S}OB}UOD YOIL9S9I S,||VQ UIOUL 10} AyjIqisuodse swiid pyoy 0} penuljUuod oY sul} SI} }Y “BIeMYOS pue JUBWaINSeoY; MO|4 ‘poomusy ‘Sd1U01}99]5) ‘Ayundas ‘Huljyb7 - JIN uJOU] UIYJIM Sesseulsng Huljyesado ay} 103 sue|q ABbojouyoay “Senss! Buluies} pue uoneonpe saybiy uo Ajjesouab |W UJOUL PasiApe osye yO *pl0jxo ‘abajjop asouasejg jo Mojja4 & pue AjISIBAIUL P40JXO *$O1U01}99]q JO JOSSajO1g HuljisiA pojulodde osje sem YH JO uol}DNpoid 9y} pe] YH 686) uj] V66L - C861 ¢0S0uoD awiedaq PU G86} Ul }SI}UBIDS JalyD Se ||NQ UOY] paulol YS ‘S861 ‘abaljog asousselg dIYSMO}]|9+4 9 BDUdIDS Buraaulbuz jo uowyedag JSIJUBIDS JalyD pajulodde usynA “98G} Wiss (THD) Asoyesoqe7] = ‘diyssossajoig Bulzisia ‘psojxo Jo yoieasay jejUaD ay} Huluuns ‘youeasay jo s0j}DO1IQ = AJISIBAIUT) POVOND Salsas Osje 3aS INS WOUL SUU|I4 PIOS uly] ‘BuIpsooay ONdOC-oJeuBeyy JO} Suu! YeEqoD sejnuesy ‘Aja1IN0S sIudesBo}oU, jeAoYy 2U} 0} pejuesaid seded ‘yous q 5 ‘,wayshs a1ydesBo}oud MEN & WII4 td ‘Sessed0ld d1ydesBo}OYd JAA|IS-UON UO BOUaJaJUOD puodas, ‘seuor 9 pineg ‘Alojesoge7 ayesodiod |9}, -sajoe Jo saidooojoyd suleju0D ‘vL6L J8q0}OO }S] SaUe]es 31 UJE|;ING SMauU | NV ‘eoUepUodseaOD ‘sule}UOD ZOGZOGOND JOquINN aoudIIjoy uoog ¥ SII JG YM souspuodseljoy Ul OYA Ey Je|Od, ‘€/6] Jequiajdes uj} } Buipesy punoibyoeg ~E0EZOSOND uoldioseq ap S861 - £261 vl6l - ZZ6L oy 4b ay | eBuey a3eq Ayueny SHaqoy Yy}aJedD IIS JOSSaJOjg L661 - O661 oly b 0661 - 6861 O66} - O661 0661 - 6861 8861 - 2861 SsSIp Addoy ,p/L 8S Z aly | ol al | 8861 - 9861 0661 - O661 ASIP Addoy .b/L 8S Z al | 686] Jaquiajdas OE papus syjUuOW xis JO} Oda WH9}U! :,UOIPS Puz ‘16/0661 JeHpng Yyoseasay |W Woy], sule}uoD ‘panBojeyeo USYM PEMA JON “‘ponBojeyeo UBYM PEMBIA JON ‘sysip Addoy ,Gz'g Om} ave esau] “AWEWIWUNS |BIOUBUY ‘O66 ) J9q0}90 Oda SJjo}OesIG jeo1UYyoS| ‘siaded Bunsew ‘saynuiw ‘sapnjou; L661-0661 ‘}o5png ‘Jebpng, pue 06/686} }uewNdog jeHpng, say} jeulbUC 0661-6861 ‘Jebpng ZOge0SONS 9g0ee0SOYO 066) ‘sHodey SOdeOSOYO 0661-6861 ‘sHodey ‘Hoday sJopesiq YO9, a} aly |eulbuoC 8961-2861 ‘suodey ‘Hoday sJojoauig, payjeqe| SI JOYJO BU} - SSG JO} ‘2861 104 ‘9861 JO} SHOday $JoyOaIIG ‘'q4y'J0}SIIG a|l4 YOO, palieqe| s! auo - sayy yeulbuoC 8861-9861 ‘sHodey yodeosoYdS e€O0gdeOSONo cOEeeOSOYND siodey Buljeay ‘pueog yoeasay LOdeO0SOYNO L66/ - Z86L yoleasay JO JOJIaJIG g@€0G0YD 0661 - O661 6861 - 8861 Playeys 40 Ajissonluy ‘JO|JBOULYD-SdIA Se JUSLUJUIOddY ‘pasoig uolesounwey jenuuy “JOM G ue}S JG WO. s}uawebuee 81 JusWaeJBe jo 198}}9] :eseajai sseud ‘yy WOU] YM syUl] BuinuUOD sIYy pue pyjaiyays jo Ajisueaiuf) ay} JO JOyJeOUeYD-sdl,A se JUsW}UIOdde SYD 81 WA WoUL ‘Jo|Ae] UE}S WO1 Od 24} JO SISQWIAW 0} 19}}9] ‘sule}UOD “sauojyesoge] youeasay |esjUay au} JO SJOQUAW JAUjO Jo sjleyap Auejes ‘Aueyes s.yH 91 sdUapUOdsSaOD ‘sapnjou| ‘ajAjs pue aonjoesd juowebeuew UO sajolpe Jo saidoo pue ,swa}sAS uOoNeWOJU] JUBWebeUey| jo uBisaq, auljyno asinoo Hulpnjou! jeua}ewW asunoo pajuud suleyuoD "SOSUBAX9 UO!HEDO|AI JO sjlejJap ‘s}diadel josjad ‘eo Auedwoo 94 sjiejep ‘sajou uayumMpuey ‘Aydesboig ‘weuying jo Ajissaaiun ‘UBPIEAA PUL JO|JBOUCYD-3dI/\ BU O} S19}}9] !PsOJXO Jo AjISJOAIUN Wold} aseajas SSod ‘yoda jeolpew Wq/Ng ‘}JuawW}UIOdde jo sua} ‘sapnjou| aous1ajoy \salouajadwoyd uo BHuilpeey, ewweibolg sabeuey jeieuay voveosodS cOVEOSOYD juswjUuloddy LOVeEOSOYND juoujuioddy VE0SOYD JOquINN oth aBuey o}eq AyWueny 2861 - 2861 S861 - y861 O66} - v86L cOVEOSOND uondiusseq S861 — v861l sapl|s WwwgE ¢ peyepun) SLUNJOA 6861 — 8861 QUINOA v86l — 861 SLUNJOA "SM@IA DIGODSOIOIWW JO SApI|S INOJOD say | qeTHINW ‘a]NWSu] Yeasay ‘yoeasay joesUOD ‘sqe7 JUuaWdoOjaAeq JONPOJd MEN ‘sosudsajuy WYO ‘sjeloueul4 aunjue, asiiduajuy ‘uo suoijoes sulejuog " SO1U0I}99/Q |W WOY] 0} BoUeAaIaY JO 69/886l AJ buuNq saloyeioge7 Youeasay jeijUad ay} }e sjoafoig JUaUdOjaAeq pue YoeasayY, 9]}!} |IN4 2861 — 9861 aly Z861 — L861 SWINJOA “SOUBUIL pue jauuosied a1 siaded pue souapuodseoo ‘sieded Hujsew ‘sapnjou} “Sapl|S UOHe}UBSaJd PESUJBAO BSOO] BWOS Sapnjou| ‘2861 10G0}90 ug Aepsan| jo Buljeaw JO} saded uolssnosip e jo s}sisuoDd Z861 — L861 @LUNI|OA ‘pessnosip sueded ‘Buljaaw snoiaesd Jo saynuiw ‘epuabe ‘suieju0D 9861 — 9861 QUINOA ‘pessnosip sueded ‘buljaaw snoiaeid Jo saynulw ‘epuabe ‘sujeju0D sUaqoYy Y}aJeD JIS JOSSaJO4d “THO 8860SZ1l “THO 18Z01SZ ‘YO 28Z09vz :SenH apis jeulBLO Sapl|S Youeaseay sey] LLO€OSOYND ‘uMOUyUN 9aj}1} |eUIBUO ‘BulssiwW JaA0D Hodey yoeesey pue sasiudiaj}uy OLO€0SOND 6861-8861 ‘sjoafoig Juawdojaneq pue Yyoeasey 6090€0SO0YD 800€0S0YHD Z00€0SO0OYD 9g0D€0S0OYD SOD€0SOYD vOOEOSOND P86L-E86l ‘s}oeloly yoeasey "uD9 SaPIWWOD eAHNIEX3, af!) aly |2UIBO sHuljeeyy pseog aAlnoexy \saoyesoge 7] youeasay |ejjUaD 94} Jo aunj}n4, 2861 YW UIST ‘suoded Bulaay pueog Aaljog youeasay 986} Jequisd98q PuzZz ‘siodeq Busey pseog Aoljog youeasey 9861 Jequiajdag puzz ‘suodey Buleayy pueog Aollog yoseasay 9861 eUunr PlETz ‘syodey Buneayy pueog Aoljog yoseasay 986} YueW| UZ ‘syodegy Buneayy pueog Aollog yoreasay SWUNIOA SUWUN|OA QWINJOA 9861 — 9861 L6O6L - E864 €00€0SOND cODE0SOYD 9861 - 9861 9861 - 9861 ‘passnosip sioded ‘Huljaaw snoinaid jo saynuiw ‘epuabe ‘sureju0D ‘pessnosip sioded ‘Huljaaw snoiaeid Jo saynuiw ‘epuabe ‘surejuoD ‘pessnosip sioded ‘Huljaaw snoiAeid jo sa}nuiw ‘epuabe ‘surejuoD aoua1ajay "g saquinu Adoo ‘og6| }snBny ‘suoldo o16a}e1}s uo YOdad ‘| UOISJOA Yep ‘OGEL JsnHny ‘ued ssauisng o1ba}eu}s ‘suleyuoD "986 Jequiajdes YIOE 0} syjuOW XIS JO} JUBW9}eE}S LOU! |W WOU Jo Adooojoud pue yno Jud }xa}9]9 S66 1-066} UeIld I16a}e1}5 dno AWH, 608e0S0YD jUaWA}e}S WUA}U] |W WOU) LL a@e0S0uS (YD) Auojesoge7 yoseasay jeujuag 9861 - 9861 0661 - O661 0661 - O661 SO|WUOUODF UOpUOT Ag uOl}e}UaSag OLGe0SOYS al | aly | oly 1 aBuey o}eG AyWuenD 80ge0S0YD Jequinyn sue|q ssauisng 2169}e1)S LOOe€OSONS 9E€0G0Y9D uondiuoseg epi e400 | 0661 - O661 peyepun S\sIp Addoy ,b/L 8S | 9861 — 9861 SysIp Addoy ,b/L 8S b 8861 — 8861 sysIp Addoy ,p/L 8S 1 2861 — L861 L661 — 0661 S\sIp Addoy ,b/L 8S 1 SOWNIOA Z ‘ponBojeyeo UBYM PaMaIA JON “‘penBojeyeo UBYM PEMBIA JON ‘panBojeyeo UByM PEMaIA JON ‘ponBoyeyeo UBYM PEMBIA JON “SW9}I BSOO] SUIEJUDD “SUOIIPS OM} SUIeE}UOD SUaqoy Y}aed IIS JOSSAJO4d - Apuey /SPPY-1HO, 2 jesodojd MAN ‘Buipjing, ay *‘X9py| - ojI4 ‘sessolppy =SppV ASIP |euIBUO xepu| ajil4 pue ssoippy 98/60 THO - uoIsUa}xXy Bulpying 40} ¥sIP JeulBUO uolsuea}x3 Buipjing MeN pesodold ‘8861 ysnBny Ja}987] uosuepjeg ‘uoHe}Uasaid JO} SIlO/MAIA PUL BBE] YEW uonesiuebioay 7YO, aii} ¥sIP eulBUC Ja}}87] uossepjeg pue uolesiuebioay L8/6/7 S99 0} [é]pepesesjuewinsog ‘ajqej}ewl) pue 19/8/97 THO OF}FSIA SSD JO} (pajuasaid jou nq) payedeig sjuawns0q ayeByynos 5 9, api ysIP jeulbuoC USIA S,ayeByynos 5 uljoD 06/6861 J26png YOO, a 1661-0661 ‘}e5png aly jeulbuo 0661-6861 ‘aly eseuaD ‘jebpng 9ZDE0SONOD SCOEOSOYOD yeOeOSOYNO €cOeOSONOD cCOCOSOND LeOeOSOYNO 0cOE0SOND 6861 — 6861 0661 — 6861 aly 4 SLUNIOA | 0661 — 0661 0661 — 0661 8861 — 2861 2861 — 9861 6861 — 2861 6861 — 8861 ol Lb SLUNIOA | SWUNIOA | SUUNIOA | SLUNIOA | QLUNIOA | “gouspuodsei0o pue siaded asoo] sapnjou} 0661-6861 Je5png 69/88 }Hpng THO, an} ay |eulbUuO 6861-886} ‘All4 [e1eUey ‘joHpng “sajou yI-}sod Aq peyiew sabed awos “awioou| AyeAoy Jua}eY }SI9J04, ‘So}}Jedwiod a1 sjiejap ‘esodold yoreasay Ana] dnoig ABojouyoe| 31/1HO JO sjua}uog, :suleyuoD aoudlajoy 0661 J8q0}90 ‘Hoday ssaiBolg AjyjuOW 0661 Jequiaydas ‘yoday sseibolg Ajyjyuop) “umouyun a)}9 eulHUO0 ‘Buissitu 986}-G86} JO JOAOD 9861-786) SHOdey jenuuy 2861-9861 ‘jo6png O661 JequisAoN ‘YOday ssasHosg AjuJUO\ 6861-8861 ‘e6png 8LO€O0SONO 8861-2861 ‘je6png ZLO€0SOYND ‘suodad asoo] ayesedas sapnjou| ZLOEOGOND Jequinn 6LOE0SOYND 0661 — 0661 }9)400g | 9LOE0GONO GLOEOSOYND vlLOEOGOYND SOLUNIOA Z AyuenD 9861 — 7861 aBuey o3eq €LOEOSOYND uolndioseq on peyepuf) peyepun) ayjesseo O8PIA SHA L ‘ske|dsip o11399]80.9) UO AjuleL Sad}UBD UOISSNOSIP ‘YO ey} SUOT}UB/\ ajjesseo O8PIA SHA | “oapiA jo aby uy, Aq peonpoid oapiA “9861 Ainr up) Uo ABojouyse | Jo} JaysiuI BU} Aq pauado AljeIoy4O “‘panbojejyed USM PeMBIA JON ‘pasos AjjeulBiuo useq eney Aau} se J04}960} }d9y Useq aAeYy Kau} ng sainjo9] Jaujo ul pasn Ajjeulblio ueeq eaey Aew sapl|s aos QU} 0} BPOd JNOJOD UsyUMpUeY SEepNjoU] “spsed BOUdJ9JO1 UA}LIMPULY JOYJO OM) PUR SeapI|s BWOS Jo U!BLIO “asN}oe7] PWOH ‘|ddy »g je1auaD ‘Jaa SBD ‘INS ‘aseds o4uju] ‘A.LGH ‘9g JsNBny juewpedaq juewdojensq poomusy JO SApI|s 'SOO ‘AI 38S ‘Seplls xneepiog 9g AINf OL-Z Ssoy 4 ‘{paljeqe] ase Sexog BWIOS °7YO, Payew ae seplis esau} jo Ajofew ay) payepun seplis WWEES Z19 sUaqoY YyaeO IS JOSSAJOJd veEdEOSOYO eeOeOSONO cEOCOSOND LEOeOSONOD ‘SAV 1dSI0 JANVd LV14. NOILVULSNOWSG + OYLNI GO14d INS NYOHLL 219 eulbuo sheldsig e}sAu9 pinbry “HHL €€/ Xeseippiw ‘seAe}H ‘peoy Agjemq (uO) INWS-Wwoyul esnoH payewojny ey, Bulonpowjuy, ayy eulBUO ,8SNOH peyewoyny ey, Bulonposjuj, “JEpPsO pasiuebio Aue ul aq 0} Jeodde jou op Ng Way} UO SuaquuNuU BOS BAeY SEPl|S “pajjaqe] ase Saxog BWOS SUOI}EJUISAId } SOINJO7] JO} SAPI|S LUGE JO UO!}DA||OD vy ued ‘sarouasedsues| UOle}UaSaJq a}eJOGIOD € Hed ‘sanuaiedsues| UO}e}UsSAIq a}eJOdJOD cf Hed ‘solouesedsuel| uoljejuasald a}eJOdJ0D “puno} a4am Adu} YoIyM Ul JapsO 2u} Ul Bjqissod se Je} se }dey useq SAeY Key, “Ayquenb J19u} 0} anp syed oyu! yI\ds uaeg eaey Aeu| ‘xoq au0 ul J0Uu}e60} Soo} paJojs AjjeulHuo0 asm F O} | SHEd | Hed ‘solnuasedsuel| uoljejuasald a}eJ0dJoD “Olly oijsejd e Ul SOAd—IS JENPIAIPU! Ul P2J0}s ye AypeulBuo aiam saiouasedsues} esau] ‘CON 4004 SHaqoY’D'D JO, a/}} Japuig jeulbUC 7 ON 4004 ‘solnuasedsuel | Uuole}Uasald 9}eJOd1OD payepun payepun payepun aly oly | aly | 6861 — S861 O€Oe0SOYO "sudeib :sueuo jeuoesiuebio ‘speyo aid ‘sepnjou| ‘Ayyesquab |W Woy, pue 7YD JO} sjensia uoejUaseasd sule}uoD aoualajay “sudes6 ‘syeuo jeuonesiuebio ‘speyo aid ‘sepnjou| “Ayjesouab |WWa wou pue 7YO JO} sjensia uoNejUasasd sule}Uu0D “SW9)'6C X SWO|Z Sounseew YydesBojoyd yoeg ‘sasitueid 7YO jo sydesBojoud JeUJa}Xe puke JeUJaU! 'Gg6] [dy UIZ} ‘SeleM JO Bou a4 Aq pauedo sem buipjing au} yey} Bulpsooes anbejd ‘jresyod e BujuBbis sayeyo BOUL ‘sasiwasd 7YD |W wou, Jo ydesBojoud jevee ‘sydesBojoud INoJOo |Z ‘sydes6 ‘seyo jeuojesiueBbio ‘speyo aid ‘sapnjou} ‘AiyesouaBb ja WOU, pue 7YD JO} sjensia uoNejUaseid sule}uoD Z7DE0SONO Jaquinn 6ZOE0SOYD 8Z0€0S0YNOD aBuey a}eq Ayueny payepun a4 1b uondioseq epi SHaqoy Yyyased IIS JOSSajOJd “avs (; :Ayunoes 686) euUNs, a1) B14 |eUIBUO (avs) UOISIAIG SeouRl|ddy aul4 ‘Andes WOU \uejq ABojouyse | pue juawdojaneg yonpold, ‘Ayundag woul "Ge (Awunoag woul) DOd' LdYyHOAL 28°01 0% PERE, ai} ay jeulBUO yoday ABojouyse| ‘Ajundeg woul ‘\Uld HOAL Aunoes usou], a1!) aly feulbC Z Hed ‘ue|q ABojouyse ‘AjuNdeg WoYL “OZIS JIU} O} anp syed om} oju! }Ijds useq aney Ng aly auo pawo} AjjeuiBuo Z Wed pue | SHed "URI HOAL Ajunoas woy], a9 a14 }eulbUO | ued ‘ue}q ABojouyse| ‘Ajundeg Woy, siadeg Buon, 1YMOaI s1UeBIO, Q SJUIOd |e1aUad, ‘Sa}ON Buruue|d €Lgeosodo cLQe0SOYNo L}Ge0S0Yo 0Lde0SOuS 600E0SO0ND s0de0sodo ZO0de0SONoD 6861 — 6861 ysip Addoy ,G’e | 0661 — 0661 QUWUNIOA | peyepun) S¥SIP Addoy ,./1 8S | ‘ponBoyjeyeo USYM PEMAIA JON ‘panBojeyeo UBUM PEMaIA JON 6861 — 8861 aly ‘Arewuung ABayes}s yonpold SOL, ‘Sapl|s uoHejUasaid ‘uejd ABojouyse} 8) OWAW ‘,Seunj}esa}I7] BY} 0} apIND vy :ABaye1jS ABojouyoe |, ‘sepnjou| peyepuf) 6861 — 6861 allt | aly ‘aunyese}!] 9pes} ay} Ul Sajoe punosHyoeq :,Buluue|d ABojouyoe | |WA Woy], ‘se}ou uayUMpuey ‘}euoesedO juoWwebeuey| UaAUg JeyeW Buryeyy, ‘seniunyoddo jexsew 0} ABojouyoe| Buiyoyewy, ‘ Buruueyg ABojouyoa |, ‘,uoHeAouy| JONPOld JO SBdINOS, :sepnjou| “dey uojdssiad, siskjeu\y ABojouyoe| pue Ayysnpu| ‘auC yelold 1S, :sepnjou| “suodel wida}ul SUlIe}JUOD "Sa}OU Ud}}UMpUeY :sule}uOD *saj}ou Ua}}UMpUeY SUIe}UOD aly | ol L al | aly 4 6861 — 6861 syodal Z peyepun) 6861 — 6861 peyepuf) 0661 — 6861 ue} JO uOe}UaWa|dW], S8}ON 9g0d0e0SO0No Spual| |eI00S ‘sa}oN SOdeO0SOND *SQOUBIAJOI JUBUIPA, JO }SI| ‘Se}oU UBWUMpUeY S,Yy5 :Ssepnjou| “S}UBLUNDOP OM} SUIe}UOD “s[ensiA UOHe}UaSsad :,Sd/U0I}99]/4 BWOH |W3 WOU], -se}ou uayuMpuey ‘punol Guluue|ld ‘ajqejewy BuyeHpng pue Buruueld ‘uejq ABojouyoe | yBnoiuj }yBnoy} jam & BAeY 0} JUDWA|a G'RY JUeOYWIUBIS e Sey USIUM SSeUISNg YyoRe JO} peau a1 a}eHyyNOS Ul|OD WO, Jaye] : GNVY Aq \s90J9}u] JO UoISSasdxy uy ‘sdnoig snoo4 jeuoiBay MalAoy JUaWSSEessy yoreasay Burjewioe 4, ‘sbunjno ssod ',9 Japoy - WHY, ‘Seoua!os |edIpay\ jo Awapeoy au} yyiMm Buaaw ‘Aja1o0g jeAoy ay} ye ABojouyse| pue g0ua!ds Jo uOHepuNo 9au} Aq paysoy Buljoaw yo yoda ‘buyeayy dnos5 JJASSNy a1 SJUsWWOD ‘HuNseyy UMO]L YBunquipy ‘bujseyy UMO] Pjalyeyus ‘Z00Z JOEqUIaAON U}GZ SUeIDISAY, Jo aHaljoD jeAoY ay} }e pjey Hujeow UO!}E}NSUOD 9J JaYeS] |, JUSWWOD 0} UOHe}AU], ‘HuR@oew (SeLysNpu] Ysg JO UONeIapajuoy) |goO ‘sHuyjeew sawWNS |eWOJU! ‘YS\y DWF JIS AjeIN0S jeAoy au] JO JUaPISesg-ddI/\ puke JOINSeel| BU} WO. J98}9] ‘sepnjou} aouesajoy sBuneayy a1 BDUapUOdSAaOD |eJOUay LOOvO90YHD eBuey o3eq Ayueno €00¢ - C002 ayy 1 €00¢ - c00e uoljeyinsuoD eplh 9v090Y9 Jequinn uondiuoseq ‘y007 Jaquuaydas 1Z/0Z UO PIPH “(LSO) ABojouyse| pue BdUa!dg JO BDO Oy} pue 49435H eu} Aq pesosuods pue y5 Ag peusauod sem doysyioM sIy |. jUalussessy YyoJeesey UI SOLS JO BSF, BU} UO doysyONA PJOJXO €04v090YN9 “AueWday ‘puejeszZ MAN ‘Aje} ‘SIBAOD SEASIOAC JUBWSSESSY YOUeAaSAY c04vO90ND eouepuodsalog |esouay L04v090Y9 sUaqoy Yy}ed JIS JOSSajOJd v00d - vO0~ 9002 - vOO07 9002 - €002 900¢ - €00¢ vo00cd - O07 e002 - c002 vo0d - c00¢ 1£002 ‘[mainey ,suaqoy ey] juaussessy YOIPASAY JO MAIAEY AY], JSOd Av090Y9 “aseajel SSeld ueipiend ay! ‘pooz AeW U6 |. }duosuUes) pue ‘eoUApIAa [BIO ‘~OOZ [Udy LZ ‘eeyWWOD ABojouyse | PU BDUdIDS SUOWULUOD JO BSNOH 94} 0} WNpUueJOWEy) Hulpun4 yoleesey 4O4IGH pue asiouexy juswssassy Yoseasay ay], .SUIe}JUdD “asuodsel JV - 2OO7 OUNL U}ZZ UO BJEGap SUOWWOD JO BSNOH 9} 10} Jeded Buyoug pue zooz Avenue jz} peyep Jeded suleju0D ‘eayiwwoD ABojouyos | pue BdUsIDS SUOWWWOD JO BSNO} 94} 0} WNpUuBOWAs/\ ea}iuwoy ABojouyos | 9 BODUBINS SUOLULUOD JO BSNOH cOAV090HD \Bulpuny yoeesey 3O45H 9 BSINJOxy JUOWSSessy YOIessay 3], LOSAv090ND G00z - S002 aly | e002 - 2002 jaded 1 aouapiAz 9 shuyjaug 4dv090Y9 ‘Z00Z Jequieceq ujE|) ‘poomsez pineg Aq pajejnuuoy Joded yeiq “gouapuodsaoo ‘. spoujey) Buon, pue eUaUD yes ,sjeued JUalussassy UO UO!}e}NSUOD 8007 AV, 24} 0} esuodsey, :sepnjou| aoualajay yun Ajisieniq 9 si8aleD UYUeASEY WNOY ‘esiosexy Juewssessy Yoeasey au} 9 SiaaleD YOeESOY SoqUeUINH pue Spy uy JO UOI}ISOg 84} UO S}JON Y ‘JUaWSsessy yoreasay JO MAINAY 3O43H, €00z ‘INN sliounod youeesey] YNOY 0} uoHe}Uasald ‘JUaLUSSESsSYy YOJeSSayY Jo malAay ,sjiounog BHulpun jwuios, Bulpun4 yoseesey Ul O44H JO 9jOy pue AVY au} ‘yoseasay J0} Woddns |enq Jo eunyn4 ‘C007 Auenige uygz peyeq ,S}ulOd uOIssnosiq pue SejON, Jeded ‘sule}uoD "s9}ou Ud}}IMpUeY -,E00Z JOQUWOAON U}pz ‘AIAN Jo Ainqsules pso7 pue qj UOsUYOr Ue} UOH 1y du} WO pue|buy ul SuONNySU] FH JO SpedH [Je 0} 18}}87] JULIO VY, -SUIE}UOD “sjleyop ajqejewu Hulule}u0d seded jo yooys ajHuls ‘suleyuoD SOdv090ND yOdvO90ND Jaquinn ol L al | Wwe}! | €002 - €007 €002 - €002 Z002 - 2002 80dv090uN9 Z0gGv090N9 9g00v090HD uondiuoseg epi oBuey o}eq Ayjuend aiqejouwl| MeIAey “Q|GISSQO0E JOU Oy ‘panbojeyeo uaYyM pamela Ajjny JON vO0Z - vO0~ €00¢ - €002 S00¢ - S002 peyepun peyepul) SsUaqoy Yy}aJeD JIS JOSSAJO1d ‘uoleyUesaid JUIOGJeMOd SuUle}UuOD “penbojeyeo UBYM peMeal Ajin} JON v00Z Jequiaydas ‘yA 9y} ul BOUeWIOLed Ayissaniut jo uoHenjeag, ‘yoseds Z09v090H9 \wopBbury peu ey} ul eoUeWOLad yoseesey jo uoenjeag, ‘yooeds 9g097090YHD "€00Z BOID payeq ‘uOHe}UaSaJd JUIOGJOMOd SU!e}UOD "SOLINY O d JW ‘,buueeuibug jo Awapeoy jeAoy ay} Aq Apnjs vy ‘Buaeulbuz ul Ayjend yoeaeseay jo juslussessy, - joBeuew Avy seuBny py Aq yjog gooz Aew ‘ayepdn 9 sseiBold 800Z AVU, Pue sooz Avenuer yj) ‘Bueeuibuz yo Awepeoy jeAoy ‘8007 AVY 10} suonesedaid, - suoyejuasaid JUIOgJaMOd JO s}nojuld ‘sulej}uoD SUOI}E}UBSA1g Buuseulbuz yo Awapeoy jeAoy THONVM, ef aly jeuibuio ped p Sl4 ‘jeuayey) uoHe}UsSaq GODv090HD voOv090HD € Ofl4 ‘yeuayey) uoNeyUssaig c0Dv090ND peyepun) Z all ‘}euayeyy uoWeyUSseald cODvO90HD peyepun | ojl4 ‘jeuayeyy uonejUesald Loovo90YNo ‘Jeajoun Ss! asn pue ulbuo jeulbuo ay} sased aWOSs UI JING asioJexy JUaWISSAasSsSy sapso sejnoiped Aue ul pebueue joN ‘suojejuasaid ul pasn salouesedsues] JO UOHIa//0D V yoleasey ay} 0} ajejas Ayuofew ays, G00 - €00¢ €00¢ - £002 S00z¢ - S002 voO0d - yO0e Jeuajeyy uonejuesald 9v090Y9 ‘gouapuodseod Jeu ‘¢QOZ YoJeW U9 UO Buljoaw JO} sJeded ‘sule}uoD “SONISJOAIUA) YSI|HUZ U! UOISIAOIg BOUBIDS DIDSy}e1}S Jo MalAay ‘ABojouyoe| Ppue BDUdIDS UO pue MON UO BWWeIHold JEUOIHEN {}JU@WNDOP UO!}E}INSUOD GHN ‘,SUWOpO/\A\ SHN 24} Buldojaneg ‘sjuaje | au} |e JO PDIAIAS YEOH VY, :1LC ‘PIOWeEUS Jo AjisiaaiufA ‘suonuayu] Apnys ayenpesbysog jo Aenins, :sule}uoD (9Sd9) dnol5 Buuaayjs Adi[Od ssajsn[o siodeg punosbyoeg €Las8090YN9 Jaquinn uondiusseq epi 0002 - 6661 oly | oBuey o3eq Ayueno 08090Y9 “UOIJEWOJU! JelUapyUOD pue jeuOsJad sule}UOD “UOIJEWJOJU! Jel}UBPyUOD pue jeUuOsJed sule}UOD “UONEUOJU! JeUSpyUOd pue jeuosJed sule}uoD SUaqoYy Yy}edD IIS OSsajOjd “pesojD Z00z ‘suede 9 BduspUOodsaIOD ‘sjuowjuloddy 9 SMAaIAa}U] OYVWdd ‘Peso|d L00z ‘siedeg 9 BduapuodsaoD ‘sjuauuloddy 9 SMIIAJ9}U] OUVdd vO38090YHD €048090YD ‘(louNOD Yyoeesey saoualds jeoiBojoig pue ABojouysa}o1g) ONS pue (jlounoD Yyoeesay JUDWUOJIAUZ JeINJEN) ONAN ‘(lounoD yoeasey Sedua!DS |eoIshyd F Huueeulbus) OYSdq ‘(lounoD yoseasay Awouojsy pue soiskyd ajd!Hed) DYWdd eu} 0} s}uewjUIodde jenusjod a1 souepuodsaJoOo sule}uoD “Aided $,4y5 pue jeued sjuawjulodde 9YyWdd pue OYHSd3 ‘JU19ND eu} JO Jequiaw & aq 0} aNuUI}UOS 0} YH Buyjiau! Jaya] suleyuoD aly | aI / “LLUIWWOD LddV , ai ‘peso|D aly jeuibuC sjuawjuloddy jiounod c048090Y9D juaujuloddy sy L038090YHD 7002 - 2002 L002 - 1002 0002 - 6661 L002 - L002 900¢ - 666} 0002 - 6661 ‘ABOJOUYIE] * BOUBIDS JO BIO ay} Se UMOUY SEM LLG @Y] UaYM eEyIWWOD sjuasWjUIOddy ay} JO JequiaU e SEM YO BayJIWIWOD sjuawjuloddy 48090499 doysyJon\ UOIEAOUU Y BDUBIOS 01G8090Y9 GO0z - £002 vO0d - c00c ‘ZOOZ U! [OUNOD 94} paulo! YO “dnoib ay} 0} UONNG}UOD SIYy JO} YH Huryuey} ayji~uny yo Ainqsures pso7 WO} J9}}9] ‘Se}OU USHUMpPUBY ‘O00Z JEqO}O ‘JeaseyY Aaje/A BWOUSH a sjlejap ‘eouepuodsaisoo ‘sieded Huljaew ‘}uewjUIOdde Jo Jaye] ‘sepnjou| ‘Ajuo aouepuaye 31 BoUepUOdsaJOD jesOUaBH ‘sule}UOD "G00 Jequisceq ul! peysijqnd SeM }I [leWa BulAuedocoe ue 0} Bulpioooe ‘seabed peyoejes pue Avewwns au} Ajuo Jo s}sisuod (YS Aq payyhiySiy suojoes yym) JOU4}O OU} ‘E007 Jaq0}90 peyep pue ajajdwoo si Yodel euQ “‘Huleeulbue pue soual|os Ul SOOUBWOYEd Yoeasas |BEUONEUIO}U! SANE|O1 SN BUY} JO SuO}eo!pu! yno sjas yodes ey, ‘(ABojouyoa; pue aoua!ds Jo Bd1jO) Ausnpu| pue ape] jo juawpedag 3y} 10} p}] aouepiag Aq peonpoid spodey a0ualajay ‘yoda AaljeA ewoued, ey} ul peyuap! sease Aey au} UO UOHOe JUaWEa|dUU! 0} JOM BaSJ8AO pUe yf) 24} Ul ABojoUYdE}oOIq Jo JeNUE}Od ainyny pue aSN ay} aJojdxe jay 0}, 219M BOUSIIJAI JO SUA} S,dnoJD ey “AySnpu| pue apel| jo juawpedaq ‘sseUuasANedwod JO} Ja}SIUIW ‘di\) UOSUYyOr uel Aq dnoig Buea}s AayjeA, BWOUaS OY} JO IIEYD aq O} Pa}AU! SEM YO ‘dnaig Huuea}s AayjeA Qwoua, 9)}!} a] |euIBUC dnoig Buisays AayjeA, BWOUaS py] aouapiag ‘eseg YOeasEY YN Bu} JO} SOME JOBE, WSd, jlounoD sseuisng ysijg aiodebuls 8008090Y9 L002 - 0002 aly | Z0G8090Y9 Jaquinn epi aBuey a3eq Ayueny 6008090YN9 uondiusseq "900z 4aquiajdas ul (NINS) AjIsudAlUp jJuowebeueW sUaqoYy Yy}edD IS JOSSAJO4d aiodebuls 10) pue ~00z sequia}dasyjsnbny ul ede|d 400} (N.LN) Ajisuaatup jeoiBojouysa) BueAuen jo uoljepiyjea 9}IS-UO BY] “UONEPI|eA O}1S-UO 843 0} JOLd SNN Aq paiily oq 0} sde6 uoneunojul Ayjuap! 0} pue ‘odes JUusWISssasse J18S S,SNN UO S}UBWIWIOD puke YOeGpsIa} S}I @pIAOId 0} dy 3y} a1qeua 0} SEM UOHep!|eA ,doyySep, ay} Jo asodind ey) “ade|d YOO} UuO!JepIjeA ,dozySap, & UO!JEPI|EA 9}1S-UO 34} 0} JOU “¥00Z Jaquia}das pic 0} }snGny ujog uO adeI/d YOO} SAN JO UOT}epIjeA 8y} JO Wed 9}IS-uo ay “(NINS) AyIsaAIUp JUOWebeueW aiodeBbuis pue (NAN) Ajissaaiup jeoibojouyse, BueAuen ‘(SNN) a10deBuls jo Ajissaajuf JeUOHeN 94} 0} }ISIA UOHepl|eA jeusa}xo ue HulyoOnpuod (qyy) JaUed MOIASY JeU9}Xy ay} JO ped se pajulodde sem ay 7007 U| “E002 42quwi99aq UI (N4VWO) SeisueAluA 10} yIOMaWeIy BDUeINSSY AjIENH 24} UO! 0} a1odeBuls ‘uoneonpy 405 49}S!UIW 243 Aq peyAu! SEM YO (a1odeBuls) saijissaAluf JO} yIomaWeI4 BDUBINSSY A}]ENH 6090Y9D 9002 - £00z 900Z - S00z S00Z - y00z v00Z - v00Z “UOI}ELUJOJU! Jel}UapyUOD pue jJeUOSJEd SUIe}UOD “UOIJEWUJOJU! JeNUBpyUOD pue jeuosjed sule}UOD aouaJajoy ‘Ppesojd 9002 ‘suede 9 aouapuodsaOD ‘sjuswjUloddy 9 SMAIAI9}U| OYVdd ‘peso|d Gooz ‘suede 9 eouepuodsauo0y ‘s}uowUIOddy 9 SMAIAI9}U| OYVdd ‘peso|d Z all4 ‘vOO7Z ‘siedeg 9g sdUspUOodsaIIOD ‘sjuswUIOddy 9 SMAIAI9}U] OYVWdd ‘peso|d L alld ‘vooz ‘siodeg 9 sduapuodsalOD ‘sjuaujUuloddy 2 SMAIAJO}U| OYVdd ‘peso|d €00z ‘suedey 9 aoUapuodsa0D ‘sjuowjUuloddy 9 SMAIAIB}U| ONVdd “UOIJEWJOJUI! JelUapyUOD pue jeuOsJad sUle}UOD aly | ay | al | al | aly L v00Z - yOO0? €00Z - €00Z 90480909 G038090Y9D 49quinn “UOIJEWUOJU! Jel}UapyUOD pue jeUuOsJed SUIe}UOD 6038090H9 8038090UY9 203809049 “UONEWUOJU! JelUapyUOD pue jeuOSsJed SUIe}UOD aBuey o3eq AyWuenyH uondioseg eptL SsUaqoYy Yyjaed IIS 1OSSajO4d 9002 - 9002 S002 - S002 g00z - 002 “AUO ‘900 42q40}90 ‘ Asueniug yuewebeuey aiodebuls uo Yodey uoleprjeA, suleyuoD "G00z JOqUIAAON U}Q] ‘AjsuealuA jeoIBojouyse| HueAueN uo podey uonepieA, ‘yooz enuer ‘Yodey jueussessy-sjaS JBUO!}N}}SU] (N4VO) SenisseAluA JO} Yomael4 BoUBINssy Ayend, :(Go0z Hny +) ¢ Aeq-S00Z NLN UO UOHepleA JeWe}XZ N4VO Je SuOIssNosip jo ayepd/y Asewwns, !,(449) 5uyseulbuz je}USWUOIIAUZ * |IAID JO JOOYDS JO Ue|d oiBeyess, ‘Uoday uojeplye/ YeiG OU} 0} SUOHeOYWe|D jenjoey, :sepnjou| "goog Ainr uygz ‘esodebuis jo Ajsuaaiup) JEUOHEN AY} JO (AJ) UOHEpI|eA JeUsa}xy S,(4yF) |eUed MAIADY |EUAIXA (N4VO) SENIsJaAIUA 10} YOMEWeI4 BoUBINSsY Ay]!ENH uo dn mojjo4, :asodebuls jo Ayissaniuf JeEUOIEN UO Oday UOHepl|e/ 3}! -UO,, ‘LHYOdayY JUewssesse-yjas Bulpnjou! Woda, yeip a1 souapuodsaio9 ‘ pOOZ Jequiajdas ¢ ‘Hodey AleuIUI|aJq J2BUR MAIADY |CUI9}XJ, -Sepnjou| (NWS) Ajisueaiup juewebeuey asodebuls €0Ee6090Y9D (N.LN) Ayisueaiup jeoiBojouyoe | BueAuen cOd6090YD syodeay ‘(SQN) aodeBbuis jo Ajissaniut jeuoneNn LOa6090YHD 900¢ - v002 syoday g6090Y9D “auuuelBoud ‘sule}uoD 9g0V6090H9 yo00zd - yO0~ vO0d - y00~ G00z - S002 S00z - 002 9002 - £002 a] | aly L aly | oly L aI 4 alodebuls ‘Ja}siulp) ewig Ajndaq Aq yoeeds a v00z Jequiaydas y}Z ‘JeUILUaS ‘Buiyoea| BduUalIdS Ul 8OUa]|29xq, ‘UOI}EPIJEA a}IS-UO oy} Bulpuaye asodebuls ul sem ay ajiyM jlouNoDd YsHig a4} Jo eaneyuasaidai se Ajloeded siy ul YD Aq pepusye sem JeuIWwas SIy | "GOOz Isnbny puzz ‘}uaWUIeA0D ‘goog IWdy ZI ‘selisuenun sSnoWouojne aBwo0deq 0} NINS ‘NN ‘SNN 2 Seseejel ssosd sepnyjou| “uodey uojepie, doyjsaq, ‘sepnjou aouasajay “sajou uSa}}UMpUeY ‘sBulpuy Alewuuns Ajlep ‘Jauulp awWwodjaM a4 sjlejep ‘euuwesHo1d ‘sapnjou| “alodebuls ‘uoneonpy jo Ajjsiuipyy ay} Woy uoebajap e Aq psojxQ ‘abaljoD UOSJJO\\ 0} JISIA OJ Sjle}ap ‘JUeLUNDOP JUBWISSesse-}jas Oy} UO asuOdsel SYD ‘uOHepl|eA a}IS-UO JO} awWWeJBoud ‘jueWUIOdde jo sjle}ep ‘sepnjou| yodoy jueussessy }|2S 0} asuodsay 9 jusWIUIOddy (N.LN) Ajisuaaiun jeoiBojouyse| BueAueN vOV6090HD sBuipui4 Avewwns Ajreq 9 awweibold cOVW6090H9 aouapuodsaog |elauay cOV6090HD sajlg joalqns 9 aouapuodsauog Sasea|ay SS8ld SOV6090HD yo0d - v00~ aly 1 LOV6090N9 V6090Y9 Joquinn uondiusseg eB G00 - €00¢ aBuey o3eq Ayueny 0661 - O661 0661 - O661 6861 - 6861 6861 - 6861 6861 - 6861 SUaqoYy Yy}eDO JIS JOSSaJO4d “POUIe}O JBAOD aI} |eUIBUO, siodey payeloossy B SOINUIW ‘O66 YEW Up} UO Buea) “POUIe}O JBAOO 9] |eUIBLIO siodey payeioossy 9 seynulW ‘066) Alenia Ui} Uo Busey “POUIe}aJ JAAD aI} |EUIBUO, sioded payeloossy 9 SE}NUI 686) Jequisceq U}E| UO Bujee/\ “pauUleyal JAAD aly |eUIBUC siodeg payeioossy B SOINUIW ‘6861 J9G0}0 Y}}| UO Busey So}NUIN ‘6861 J9qopoO ULL - Arenuer yj} sbujeay) SOV0l90YHD vOvV0OlL90YHD cO0VOlL90YND cOVOL90YD LOVOlL90YHD O66! - 6881 ‘C66L-686L JAQUWaW JIOUNOD B SEM YH) pjrlounog VOL9OYD O66} - 8861 rounoy bulpuny uoneonpy JeyBiH YsijjJooS ay} pue sajeff JOJ jlounoD Bulpuny uojeonpy Jeybiy ‘puejbuz JoJ jlounoD yoseasay uoyeonpz JeybIH ay} Aq uoouny sj) padejdas YOIYM Z66L JOY UOeoNpy 4ayyNy ay) Aq dn punom sem }] ‘yoseasas pue uoleonpea JO saijissaAjunN 0} JU@WIUJaAOB Je1jUaa Aq papiAosd spuny pajNnguysip }] “@a}IWUOD s]ueI5 AISJOAIU EY} Buloejdas 9gé6L JOY UUOJaY UOHeONpPZ 84) JepUN paysijgejse sem jIouNOD Bulpuny SaljisJaAIU/) BYL y00d - 007 yo0d - £002 vO0d - yO0~ vO0d - £002 (O4N) 1!lounoyg Bbuipung saijissaaiuN 0L90YD aouasajay € ally ‘suedeg punoibyoeg €006090Y9 p aij ‘suedey punoibyoeg vOO6090Y9 Z ajl4 ‘suedey punoibyoeg Z006090Y9 | alg ‘suedegy punosbyoeg LOD06090Y9 suadey punosbyoeg 9609049 Jequinn uondiuoseq eBiL voodd - €00¢ abuey 93eqG Ayueny vec SUaqoYy Yad IIS JOSSAaJO1d 0661 - 6861 6861 - 8861 Z all4 ‘eouapuodsaog jesauag 7090190YD | oI4 ‘eouapuodseoD jesauay L090190YD 6861 - 8864 6861 - 6861 0661 - 6861 0661 - 6861 0661 - 6861 0661 - 6861 6861 - 8861 O66} - 6861 “andIg Burson jaiueq AMUOJOS du} JO WOday a1 soUapuodsaJoOo sule}uoD “saje\\ ul uoNeOnpy juawabeuey pue jooyuds sseuisng jIpyeo a1 aoUapUodseOD suIe}UOD "6861 eunr ‘suolnoun4 pue SIaMOd UO dnolg Bunion, ay} Jo WOdey jeu, -Sepnjouy “Bulloouibuy pue saouains jeoisAud ‘sonewaujey\ ‘Bundwoy - dnos9-qns ea}}IWWOD Ysje/\ au} JO sjlejep ‘sepnjou| sajl4 Joalqns 9 eouepuodsai0g 9019099 “MSY IVM YS L3d, 2 SOUJUSd jo uAmpajy pso7 ay ‘eouepuodsa0D aly feulbuC 21HO YSIOM ‘dN JOE 412}8d UOH }Yy ‘BuapuodsaoD “ Ja1ueq AMUOIOS JIS U}IM gouespuodsaod O4/N, aij} ay jeulbuo suojoun4 pue SJ@MOd UO dno‘ Huryopy ay} jo Wodey ai jo1ueq AMUOJON JIS ‘aouepuodse0D aouepuodsao4y jejauas 0661 49q0}90 UIOL - 6861 Ainr uyZL seynulyy ‘sbujeey\ 9080190Y9D S0d0190Y9 vOd0l90ND €080190YH9 c0d0190YN9D 0661 - O66! 0661 - 0661 siodey punosbyoeg 9 JUudW}UIOddYy L0g0190Y9 “BOHJIWWUODGNS YS|aM ay} Jo s1eYD SEM YO "SQLI@S a}a|dWOD e JON “SO}HIWIWOD OU} JO JUSWYSI|Ge}sy OU} 0} punosHyoeg, ‘diyssequiew ‘gQUaIOJOJ JO SW} ‘UBWIEYD Se JuaUjUIOdde Jo Jaye] ‘sepnjou| QOUBPUOdSAIOD 9 Side payeloossy ‘So|NUII| ‘OBE] JOEQWAAON U}Z UO Busey siodeg payeloossy 9 SOINUIW ‘0661 Ainr UL} Uo Buea “POUIe}al JBAOD BI} [EUIBUO, sieded payeloossy g SOINUIW ‘O66 GUN YE] UO BuRoEyW) “POUle}as JAAD OI JEUIBUO, sioded payeioossy g SO}NUIW ‘0661 ABW UI6 UO Buneeyy al | al | aly aly | 60V01l90YH9 80V0190H9 BaD YS/EM g0lt9g0y9 90V0lL90YHD Jaquinn aoualajoy oplh 0661 - 0661 0661 - O66! aBuey o3eq AyyWueny ZOVOlL90YH9D uolndiuoseg “L661 Iudy woe Ydesbaja) Ayleq sdeos $s}! 0JU! BOUaIDS BOS jNd 0} Pjo} AL, PayjUe ajo Jo Adoso}oUd ‘[Buiaiauns you ydes6ojoyud] Aey s1ydes60}0uUd SUaqoYy YyJed JIS 1OSSaJO1d Bulynd ssad 0661 Aine yy, 1 ‘Buyeayy jounod jse7 seyiesg JO SQUWO| PJO7 JO} pajquiassy sJOqua/| "paso|d SeINUI ‘0661 Jequia}dag ulGz - 6861 AeW uig uo sbujeay\ “paso|d siadeg punoibyoeg 9 jusWUIOddy vovll90YD €0VIL90YND cOV1L90YH9D LOVlL190Y9D jiounod VLL9OYD L661 - L661 0661 - O661 0661 - O66! 6861 - 6861 L66/ - 6861 "JOW $}0199S Je191JJO 94} 0} JOaIqns aie s}uaWINIOp BIOS L661) - 6861 ‘uoISSNoSiIp JapuN jefqns oy} 0} UOI}NqIIjUOD jeloeds e ayew ued OYM SJaquIaW pa}do-09 Wo Ajyied pue jiouNODd ay} Wo’ Ajed uMesp Ss! Sdnos6 esau} jo diysuaquiaw eyL *sdnoi6 Buryiom [jews 10 39}}1WIWOS-qns Ul }nNO poled SI YOM S}I JO YOnW nq JeaA & SOI} XIS SJa9W [IDUNOD 1INj ay, *“ABojouyds9} pue aoualds Jo s}oedse je sdeIqWia “JO}SIUI|A) OWL 89U9J9J91 JO SUB} pue CIYSJOqUIDW S}] 84} 0} sodas 3, "“ABojouysa] puke 9DUdIDS UO da}}IWIWIOD }09]9S Sp107] JO BSNOH 9y} JO Woda oy} 0} asuodsa, ul 286) Ul powsoj sem (ABojouysa] pue 8dua!dg JO} |IDUNOD 34} se umouy J9}e]) ABojouysa| puke aoualdS UO [IDUNOD AuosIApy ®UL “686L Ul LSODV JO [}9UNOD 94} UIOf 0} payIAUI SEM YO aouasajay “OAN, aH ay jeulbUuO soyenbpesyH 94N S@PISINO SJOYIO OML 'F YO $0 ydesGojoud sBunjnd sseld YIOMJON Bulouasajuoy oapi, sae, Jo Ajisueaiup "SWOQZ X SWOE’OZT soinseay ‘siavenbpeay jiounoy Bulpun saijisieAluf 84} @pis}no uaye | (1SO9V) ABojouyse], pue adusd19S uO louN0D AosiApy $,J9}SIUI|Y OWL S090190H9 v090190Y9 6861 - 6861 6861 - 8861 eBuey 9}eq Aynuend €090190YH9 Jequinn opi peyepur) ydesbojoud 1 oly aly | uondiusseg LL90Y9 SHAqoOY Y}eD JIS JOSSAJOJd $01}U99 Bulusee] a0ua19S cL90HD ‘peso|D siodeg punosbyoeg ‘vay ay} ye youeasay ayesodioD pue yoseasey juawdojansq suoleojddy ul }uaw}seAu| ‘dnoig Apnys ABojouyoe| WAV vodllL90YO 9002 - £002 0661 - O661 *SUBIDIUYII} puke S19yde9} BDUAIDS 0} JUBWIdOJaANp JeUOISSajold BHuinunuos Ayyenb-yBbiy s9aAljap 0} yAOMjouU JeUOI}eU B 9}L919 0} POPUS}U! SEM DAIJEIPU! SIU] "}JSNIL PWOID JOA 2y} pue S{JI4S pue UOHeoONpy 404 JUaWyeda|g ay} Aq usAIb SEM $d91}U9D 9Y} JO JUBLUYSI|qe}S9 9y} JO JUBWs.UNOUUR 9Yy "400Z UWN}NY UI pouado YdIYM ‘y410, Ul paseq ‘d1}U99 JeUO!}eU Uo puke 700Z 12q40}90 U! pausado sai}Ua9 JeUOI Hal auUIU JO P9}SISUOD YOMJeU Sa1}U9D Huluses] BDUaIDS BY] “Sa1j}UaD BHulused] 8DU9I9S JO YIOMJON JBEUOIJEN Oy} JO WeYD SEM YO “sjaaysejep JUaW}S@AU! 9}e10d109 ‘suode ‘jeve}ew punosbyoeq JUeADIOJ ‘Se}OU UayUMpUeY ‘SUle}UOD "L66/ ‘jquewAojdwg pue uoneonpy :ABojouyoe| pue aoualds, ‘,Alewwns ealjnoexy Yodey julor g pue ¥ sdnoig Bunyo,y Bulules) pue samodueyy 1SOODV, ‘Hoda, yesp au} uo Buljuawwos yBinquipy jo Ajissaniur ‘aysimjuy JOSsajold WO4} J9}9] | Wodey jeul4 g dnolg Gurion, Burures| pue Jomodueyy, ‘juawAo|dw3 pue uojeonpy :ABbojouyoe| pue aoualcs, :sule}uoDd “SJOQWAW JO }SI| {YH Aq pa}e}ouue uolyeonpea Jeybiy pue sjooyos uo Yoda Wau! ‘eouepuodseOD :sule}UOD 0661 - O66! 0661 - 6861 0661 - O661 O66+ - 6861 ‘uoneonpz JeuBiH - g dnolg Buysop, JO UeWUIeYD SEM YO ‘0661 YEW YE] BDUE!INS pue uoeonpz JO} a}e}S Jo Auejas9ag ay} YIM JOUUIG S}ON AI, -SEPNjou} “peso|d syodey ‘uoneonpz JeyBIH - g dnoig Buno,, ‘dnoig Apnys Bulures| pue somodueyy “peso|d siodey pajyejay 9 eouepuodsalo04y ‘uoneonpz JeyBiH - g dnosg Bunion, ‘dnojg Apnys Bulures] pue Jamodueyy ‘Ppeso|d saynuiyl 066) Shujooyy ‘uoneonpz JeyBIH - g dnolg Bunion, ‘dnoig Apnys Burures| pue Jamodueyy aousalajay aly | “seuoyew jo xoq eunjelulw ‘pseo soueywpe ‘uejd Huyeas ‘nuaw :sule}uod 066) Jequia}das u}gz ‘yea1S Bulumog O} 32 JeUUIG |SOOV SOV L90YD Jaquinn eB cO0dll9OYO c0dl 90ND LOadl +90 0661 - O661 abuey a3eq Ayueny sdnolp9-qns gt t90Y9 uondiuoseg 9002 - 9002 ‘900z Aine ul sey9] UoHesuelWe} Buisodoid J9}}9] sapnjou| aouapuodsaog LOVEl190YND 900¢ juewjuloddy VELIOYD SWaqoOY Y}JeD AIS JOSSOJOld *900Z Jaquia}das ul dnoJy JsIeINedsS aduUa||99xF Jo Sealy 9y} JIEYD 0} PayAU! SEM 9H “900Z dy JS} Woy BUIYD ‘eazIWIWIOD s]UeId A}ISJOAIUP 8Y} JO JOqUIOW e pe}ulodde sem YH eulyd ‘gazJIWIWIOD S}UueIyd AjisuaAlU) €L90H9 "S|OOYOS JO} 3}2}S Jo Aueyoioas sepun Auejuaweiped ‘sluopy Maipuy YyIM Huljesew 21 sjle}ap ‘Z00Z |ud\y sseoons JO} 15S, ye} JO} saj}Ou ‘se}nulw awos ‘sepnjou| “doysyon Apnjs sqny jeuoibay uojeonpy 13s |!lounoD soualdg ‘pOOZ ‘dnoig sioyeulpso00D ay} Jo seynulw ‘uoNe}Uased JO} Sa}oU ‘sepnjou| (Aouaby juewdojaneq Jeyoes|) Aoueby Bulules) Jayoea | €0dc190YN9 Z a|l4 ‘souapuodsauo0g jesauay c08c 1909 | oI14 ‘eouapuodsauoy jesouaD L0dcl90ND G00¢ - 002 g00z - yO0Z vO07 - yO0~ G00 - vO0C 9002 - S002 G00z - S002 €002 - €002 saji4 Joalqns 9 aouepuodsauog gét90ud9 "SIUOPY PJO7] Y}IM JOUUIP eLe}SIUILW pue Buljeaw suepjoyeye}s 1 sieded ‘souspuodsaioo pue sieded peyejes ‘900z Aueniqe4 puz uo Huljoaw Jo} se}nuiw pue epuabe ‘sepnjou| “ AWWeIBOIg SaJjUaD Hulules] SOUaIDS au} JO UOHENJeAZ JO} | || pue syuaWauINbay Jo uoNeoyIoads, :81]UaD Bulusea] BoualdS JeUOIeN ‘JO}OaJIG ‘UBWIOH UuYor ,sesjueD Buluee7] QOUBINS Oy} pue UOI}eONpy eouaINS, ‘sajynullw pue sepusbe ‘sepnjou| “SONUILW ‘SaJJUaD Hulusee] BOUdIOS JO YIOMJON JEUOI}EN BY} JO} SJAppigq jNJsseoons 94 jUawaouNoUUR ssald ‘WIeYD se YD Bujuiodde souspuodseoo ‘sapnjou| aousl9jay €00Z ‘dnosg uolyeulpsoog sasjuag jeuoibay 9 jeuoleN Buneay dnoig suapjoyeye}s |eAe7 JeybIH €OVEL90YD Go00z ‘dnolg uolyeulpsoog saujuag jeuoibay 9 jeuoHeN sbunaepy etl cOVE1L90YH9D LOVZ190Y9 oBuey o}eq Ayqueny VelL90Y9 JOquinn 9002 - €00¢ uondiusseg SUaqoy Y}aed IIS JOSSaJO4d "SN 94} Ul SOLLIOGUW9}UOD 1194} YIM BOW 9}e10Qe]]O9 0} Sal}UeWINY 9y} ul 8SoU} HuiBesnoousa jo wie ay} YIM JSN1] a/qezyeYyD uonepuno, Aqsje5 ay} Aq payoddns sem jdeloid siyy "4002 0} v00Z Woy dno’yd GHuli9a}S ay} JO AaquIaW Be SEM YO (uoljesoqeljoD dIWapecy VWSN-NN) eoua|]}e9xy Yoeasay jo sdiysuaupeg, jeuoljeusazu] vlL90ND 9002 - £002 "SWO6'g X SWO/'Z| Buunseaw auo pue SWdZ'O} xX SWDZ'G| Buunseaw uenes ‘sydeiBojoud je100s awos Bulpnjou! Buoy Buoy jo Ajissaniuf aseUlYD 24} 0} WISIA BuLINp YO Jo sydesBojoyd snojoo yy619 “‘panbojeyeo UBYM PaMalA Ajin} JON Buoy Buoy Jo Ajisianiuft) BSOUlYD BU} O} HSI cO0E1 90ND ‘900z Ainr ui61 PaeG 9 Buoy BuoH jo Ajisueniufp eseulyD Syl 0} SU@GOY YJOIED JIS JOSSA}JOld JO JISIA, LOO€l90Y9 9002 - 9002 sydeibojoud g 9002 - 9002 qo | 900¢ - 9002 900¢ - 9002 sydesBojoyd E1909 9002 - 9002 9002 - 9002 ‘9002 ysnbny U}p| JeuUIP JUUN|e UOS}}O/A\ BUOY BuO} 24 s}1eJep ‘UOeWOJU! punosbyoeq ‘sajou uayuMpuey ‘ewWebod jIsIA ‘{aouepUuodseOD ‘sepnjou| “BION UOHEWIOJU] 9OOZ BS!NJExy jUawssessy UoJeesey, ‘dnoig 90H py Yyueesey ‘(9Sg0Vy) dna ysl}eI0edS aoUa||eOxy JO Sead ‘Ba}IWWOD sjUeI AjisJOAIUF “SEpNjoU] a0uasajay “Saa}IWLWOD OVyY pue NSFoy eu} Jo diysuequuaw Huyjdesce Yo Wo4 J9}9] ‘uunje Buoy Buoy a6a|joD UOS}/O/A JO }S!| ‘}S!] diyssequiew -sepnjou| a|l4 Je9Uayd Y BDUapUodsaOD cOde lL 90ND SJISIA 2 ShUBEW géL90Y9 ZOVELIOND JOquinn epi 9002 - 9002 al | aBuey 93eq Anueny sueded Busey L0de 19049 uolyewwoju) punoibyoeg uondiusseq (N74) OMEN Aseiqi youeasey ay} pue ‘(7YND) Sels} USHUg ay} Ul SUBLeIqI] Yoeasay JO WNIOSUOD ay} ‘Aes YSsIUg eu} WO |esodold BuljjNO UY ‘S8DUaIDS JeI00S pue saIUBWNH ‘spy ay} Ul UONe1Oge||OD Youeasay SN/YN Buua}so4, ‘shuljaoew Jo} sjuawabuewe a1 sUepUodseOD ‘sEpnjou| “gouaspuodsaoOo ‘UOISSNOSIP 10} SOIdO} Jo }sI| ‘s}senB pue siaquisw jo }sI] -sepnjou| 9002 - S002 y00d - O07 vO0z - v00d SUaqoYy YJaJeD JIS JOSSAJO1d "19/007 Air ZZ, en aly feulbuC yoaloig uojesi!biq 9 uoljesoge|joD a1 Areiqi ysjug/sseibuo9 jo Areiqr] au} ym sbujeay\ “doysyon 99q ZL, OH aly jeulbuoC doyusyop, Jaquiacegq J} ‘Busey ssopjoyexe}s Aoy “uoyBuiysen, 219 ay |EUIBUO 7002 |Wdy ‘uo}Bulysen ul Bujsay 21 souepuodse0D “\|AGSLVS gouepuodse.Od pjo, 2}}!} jy JeUIBUO sioquay| dnoig Buuee}s jeua}od YM souepuodsao0gD "SHUR®eEW OSC/AON, 21 aly |eulbUO sbujeeW 7007 Jaquisdaq/JOqUsAON JO} sjuoWwebueLYy “PJOJXO, OH A1y EUIBUO PJOJXO Ul Buneeyy Buiwo}s ulesg, a1 sjuswebueLIYy “0/6/6 (4) Aqsye9, any aly feulbuo Huneeayy }sJi4 jo uoesiuebic 80V7190YND ZO0V¥190YH9 90V7190YHD SOVV190Y9 yOVv190Y9D yoO0d - y00~ vO0Z - 7002 v00Z - v00Z v00Z - yO0~ G00Z - v00~ ‘uonesiueBio 31 aoUepUodsaJOo sule}UOD AjUIe/\ a0uasajay “gouapuodsalOo sule}UuOD “‘puneow }SJlJ JO UONesIUeHIO jnoge soUspUOdsaOD ‘sided Buyjeaw sapnjou| ‘sBusaw, sdousyJom jo sajou ‘ajqe}ow} ‘Joded Buluueld jooloud ‘sapnjou| sbunseyy pue yeloid JO Wiy LOVvL90YH9 cOV"lL90YSD cOV¥1 909 sbujeepy op obuey o}eq AyuenD VeL9OYD Jeaquinn 900¢ - v00~ uoldiusseg “NAM, 884 aly feulbuio SUaqoYy Y}eD JIS JOSSAJO4d ‘gouapuodsasoo sule}Uuod “ABiauz jo juswPedaq S/N ey} JO} ajjaHeg -[N auy Aq peBbeuew 666) ‘esiedxy suodes/y JeajonN seje}s peu Bululeyuley UO UOISSILUWOD ay} Jo HOday, ‘,adINOS UOJ}NEN UOHE||edS @UL, 7002 AS S}UBIIUBIH INUO, -Alewuuns aAqndex3, :sepnjou| y00Z - v00Z v00Z - v00~ GO00Z - v00Z v00Z - 007 002 - v00Z S00z - S00Z (NNM) OMEN SOHISIOAIUQ SPIMPHOMA “ BoUapUOdSalOD Jesquay, aft} aly |eulBUO OLEvL9OYNO ‘aouaepuodsaod |eleuey ~ GOEY190HO ‘PIEM PARQ, O19 B14 |eUIBUO pie piaeq s0dv7l90Y9D ebpuyeo, a} ayy peulbuo Aioyesoge7 jeuoyen e6puyxeQ “GUC, On} 14 eulbUuOS .2-S00Z2 ylomewel4 Builpun4 yoessey, ‘(GI4q) juatudojareq Jeuo|eusaju| 10} juowyedeq yO }das jjepuew enysor, 979 ay |eUIDUO 2081 90ND 9g90971L90HD japuey) enysor + SOavL9IDYHO JOG, e19 aly jeulbuoO uo}Buiysen ‘(9Oq) Afieuz joyuewyedeq "JUaIINS 11, a9 aly jeulbuo yueung |1G - Ayjsnpuj 9 apes joyuowpedsq "09S PUeJOWOH/| 1G, 21!) a4 |eUlHUO Ayunoes puejawoH |G - Aysnpuj g epes| jojyuswpedesq y0dvl90HO €0a7l90HD ZOdrvl90HO ¥00Z - vO00Z ‘yesp jeulyy pue Yeip puodas sulejuoD “gOUaPUOdSaOD ‘SUIe}UOD "WOpbuly PayUN :UM SERIAHOY qe7 JapUuN4-9S, :Se}0U uoljejuesaid ‘Joysues, ABojouyoes pue Gey ‘eouUa!dS ul UOI}e18do0D jeuoneusajuy s,ABjeuz jo juawpedeaq ay], ‘eouepuodseioo :sepnjou| S002 - S002 9002 - 9002 “YOJEM JEGOID pa|jaqe| uo|es ‘eouaepuodseuod :sepnjou| “gouapuodsaOd :sule}UOD “QOUBPUOdSAION (YEAH JO S}N}I}SU] |EUOHEN) OHIN Pallege| UO!DeS -,GOO7 ‘gseasiq snojoajul Jo ABojooF uo Busey) Burwojysuieig, -,Sevj}unN0D pedojaneq Sse7] uy} Ul JUBWAAOCIJdW] YEAH Pue SBOUBIDS YPJEdH JeqO|, Joded Buyaug Bululeyuod ,psojxO, paljeqe| uoNoes ‘puny uyor, pe|jeqe| uondes {,a}0u Buyaig suey ‘Coy ul Ayjiqeureysns ainynouBy Buljowodd, ‘yodey BOL JO} UDISSIWILUOD 24} Jo BHua|jeyD ay} Hussy :eOLy\y ul yoleasay yea} Jo} Ajloeded Bupjing, yesp ‘eouspuodseoo ‘ wbIpesed yuawdojaneq MeN VY ‘wesbold sdoi9 8eJ| aiqeule}sns ay, -sepnjou| “p/OZ }PIWYOS PJOeH, 21) a1y peuIBUO JpluuyoS pjoeH sal joalqng 9 aouepuodsaui0D __ gv 1 90ND 4aquinn B9UdIBJOy op aBuey o3eq Ayueny 9002 - €002 uoldiuoseqg +LOavl9O0YHO G00Z - S007 “wesboldg ebpiiqued-pJojxO-HIN dU} UO JO}E/SMAU ‘,SISOQWOJY| PUB UONEWWEYU] :@PIND HIN, :-SewIAoe HIN 40 }sI] {wesBoud suejoyoS YeESEY, ‘SJ9}9|SMEN SJ0}D9JIG :Sepnjou| “BOWS Ul QUIN YIM SHUI] G1 BOUBPUOdSAOD !,U}JEAH 10} a}e}S Jo Aueya1Oag puke Ja}siul|\) WU Jo} Jadeg Buyaug ‘seujunoD pedojaneq sse7] 84} U! JUBWAaACIGW]| YEH pue saoualos yyeeH Jeqo|9, ‘leg UYOr payjeqe| UO!es ‘ suoleol|ddy Jo} sjsenbay jeloeds :yoseasay yyJeeaH Aiojesidsey pue AuoyejndJ19 ul UOIeJOge}|OD Sa}e}S paylup-epeued BHuroueyuz ‘yoseasay yyJeaH JO saynysuy ueIpeued, ‘HIN Palieqe| SuoNoes ‘eouepuodsa.od :sule}uoD S00¢ - £002 9002 - S002 S00¢ - S002 GO0z - S002 oly | "ANUID ,SIB|OYDS YSU OY} JOy Bulpun a1 eouepuodse.O9 ‘puowelG Ue] YIM eoUspUuodsadOo ‘sepnjou| SUaqoY YAO JIS JOSSAJO1dg “HIN, Oph aly eulbuo (eBpuquiea 9 P1JXO) UNEPH JO} SayNyNsU] |EUOHEN ccdvl90ND Lcadvl90uO 0cdvl 90D 6Ldvl90YN9 8ladvl90ND elLavl90do (HIN) 4We2H JO SaNSuj JEUOHEN ‘ayepHurljoH |eeyoi\ “MNO, OH aly jeulbuo (LLG) Aysnpuj pue epei) jo juswyedeq ‘SUOIN,O UE UM BoUapuodseOD "yooyybry [uyor] [lounoD Yyoessay |e!IN0S pue d1WOU0dS] OYS3, 8 aly jeulbuo Aseiqr] usiug ey} 9 sseiBu09 Jo Aueiqry ay} usemjeg euUeJbog uojHesiHibig qulor pue yalold ,siejoyoS ysHug “OUMHV, e9 aly feulbiuiC (OYHY) jlounod YyoJeasay saiueWNH Y SHY ay |eUIBLO uolyepuno4 aiqewey Aqsye ‘sweijiiM uyor JG " Q@0UBPUOdSAION JO, Ft} ay jeulbuoC (40q) ABueuz jo juswyedeg sn “UNO, 208 ay eulbuC (YNO) Youeesey |eAeN JO 89INO “GUC, en ay |eUIbUC easy ‘(GG) juawdojanag |euoleusa}uU| JO} JueWPedeq (UJE8H JO Sa}Ny}sU| JEUOHEN) HIN ‘Opseus] Seyi JG “SWEINIM UYOr, a g00z - S002 aly + GO0z - S002 yO0d - O07 G00z - S002 go00c - S002 g00c - S002 G00z - S00c al | al | oly L “KEMUOD UOP1O pai}i} UOOVsS ‘poopy UELIPY ‘ EBOUOWIY OXI] Og BOLI pinod, ‘s6uljjnd smeu ‘eouepuodseuoo ‘sepnjou| “gouapuodsaoo sule}uoD “pioddns }o}!d Jo s}soo 84} Spsemo} JULIO a1 uolepuno ajqeyeyy Aqsye5 ay} Wo4J Jaya] ‘| SeOUaIDS |BIDOS pue SaIUBWIN} au} UI UOI}e18dQ-05 OUeHesuel], ‘ jo ueo7 ‘UuolN}}su] JeAOY ‘aouspuodsaoD 894 9 SWS] 9JN}O97] 91 UOIN}}SU] jeAoy ey] WO Ja}97 ‘BoUspuodsaOD 909¢0Z0YD S09¢c0Z0YD vO9D¢COZL0YHD €0920Z0YD 6861 - 886} aly 1 J9}99] | 6861 - 8861 oly | 6861 - 8861 8861 - 8861 696) Avenuer ul JauuIp pue youn] pasiuebio oJ sjiejep Sapnjou| “SUU9} SJO}O] au} YIM JUQWEaJHe Ul YS Aq peuBbis pue gg6] JOqUIaAON }S1z payed “ | O|l4 ‘}e1auay ‘saji4 yoreasoy ay |eUIDUO “paunbay ON, aN \pauinbey JON, ‘sell4 yoreasey *‘xedsiaq pasuejod jo saoaid aa1y} sepnjou| Z |I4 ‘}e1auayd ‘saiq youeasey Z1dc0Z0Y9 GLEzOZOYo JEquINN aouasajay aouapUuodsaLllog 9202049 8861 - 8861 8861 - 8861 8861 - 8861 aBuey o3eq Ayjueno c00C0Z0YD LOOcOZ0YO al | al L al | uondioseg ontl 9Ldc0Z0Y9 sUaqoYy Y}aeD JIS JOSSaJOJd “SounyeubIS UBABS SUIeE}JUDD 686] 6861 - 6861 UuOOUeD | Asenuer payep pue swelj|i\, Auo, Aq umesq ‘uebijooy |jeq}00} ,sunds, 2 JO YD Aq auop sem }! JayJ@YyM SSNdsIp SJepue}sAg a a1 aouaepuodse0Dg uolndiusseg 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8261 8661 - 8661 2661 - 8261 ‘(OSIP) eeywWOD Swa}shS UOHEWUOJU] JUIOF BU} UO UOI}DasS ‘sae JO SseidooojoUd ‘sepnjou| “ PHOAA Buibueyy 419Aq ue 10} Buruueld o16a3e435, 9)313 843 apun Ayesqiy Ysijiig ey) 3e 8661 Ul 81N}997] UOJUIeEG 9Y} BAH YH *286} Ul SaaS 9} JO 31N}99| }S1y 94} BAe OYM (2661-7L6}) SACO We|]e}H JO UOJUIeEG uoleg 9a}e] 9y} JO NOUOY UI PpawWeU sje ,UO!}EWOJU] JEDIUYIOL pue 91j1}U9I9S UO Sainj}9e7], UOJUIeEG AJeiqgi7 YsIg 8yL SUaqoy Y}JeD JIS JOSSaJOJd xo] /eUIy Be SYeIG v0090Z0YH9 OM| Hed ‘siededg yoeasay punosbyoeg "@ZIS JOU} O} anp syed om} oj! }|ds useq aAey yng aI Quo pawo} Ajyjeulbuo Z Weg pue | Wed 8UuC Hed ‘siadey yoseasay punosbyoeg uoneUoju jediudes6oig ‘uoyuleg pso7 €0090Z0YD c0090Z0YHD L0090Z0Y9 8661 ‘ainjoa7] uojuleg ‘,poq,q BuiBueyD JaAq ue 10} Buluueld 9169}e135, 9020S uoissnosiq Jauulg 9 81N\9E7] ay} Jo Wodey 900S0Z0HD 8661 - 8661 gjoe | aly | aly | aly + oly | al | 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8661 salouaiedsues| PPdyJeAO SO00SOZ0UD siodeg punosbyoeg 9 saipn}s aseg vooSOZOYD “gouepuodsaoo dn-Mo}jO} SwWoOs ‘jeUayewW UO!}E}UBSaJd ‘sule}UOD ‘Bueaulbuy jeolueyooyy jo JuUsWHeda|q ‘pjayjaus jo AjisuaAluA 941 UONFEWOJUI SEepNjou| “UOSeW HOaH ‘uoHeonpy Joybiy Aysiwayy Builoe4 sebuajeyo au :Ajisuoniq pue abueyD, sepnjou| "(SS8D9NS JO} 1S, JO} 14S, peyew Ajjeulbuo) you} wo] 1q Aq Buryaew a1 ajore yo Adooojoud ‘sapijs uojdefoid peayjeAo aWOS ‘sajoipe jo saidoo ‘uoNejuesed Jo 1x9} payeyouue padA} ‘sepnjou| aouasajay "s1ayeads 9914} JO UO SEM YH ‘“uoHeONpA 4ayb6iy pue Ayjsnpu] 40j [9uN0D ay} pue AyjsiwmayD jo Aya190g jeAoy ay} Aq pasosuods ‘ABojouyse] pue 89U9INS 10} UOI}EPUNOY aU JO} SEE} YOJEW U}~Z UO UBAIH HuiBueyy vy 866) ‘“.2PHOM |BUOISSajold 410} sjuapnjys Buiedaig a ay, ABojouysa) 9 9DUBIDS 10} UOH}eEpuNnoY siodegy yoseasay punoibyoeg siadegy youeasay punoibyoeg 9 sduepuodsa0D siadeg yoreasay punosbyoeg 9 }xO] aBuey o3eq Ayuuend €00S0Z0Y9D c00S0Z0YD S0Z0Y9D Jaquinn uoldi9seq ont 8661 - 8661 L00SOZ0Y9 G66] ‘sseubaxs ‘eoualaju0D SUaqoy Y}aJeD IS JOSSAaJO1dg G661 - S661 v661 - VE6L €661 - £661 6861 - 6861 8861 - 2861 ol L aly | aly "}X9} ‘SUIEJUOD “GEIL J9q0}9O puzz UO sseUuBeys }e PIPH “saj}ou UayMpueY Hululeyuod pied e pue seyoseds Om} JO }X9} :SUIEJUOD “PEEL Aine UG UO 1EH SJE]ND 3e PIPH "€661 18q0}90 YI6Z JUBWIa|ddNS uoneonpsz seyBiy sewiy ay} wo. Bunjno sadedsmou sule}uod os|\Vy “JO}SIUI\] BOUBIOS SEM BY UBYM sABIHapyen\ WeI|||\A\ Aq peusii|qnd sedeg aU 0} esuodsal ul UBAIB Jaded “EG6] Jaquua}das Y}p] UO AjaID0S jeAoy ay} ye AJaIN0S GB Y 94} 0} UBAIH a1njda] B WO JOeI}Xe SUIe}UOD “gOUaPUOdSAJOD ‘psed UO!JEUNOJU! ‘a}SOd ‘suleyuoD ‘yipyed Jo aBayjoa sajeny Jo AjissaAlUA) BU} }e ‘OBE JOQWIAON UQZ UO DAIS uolyeonpz jeuoyen Aue Inoge] v661 ‘SOJENPEIO UBWO/A JO UO!}eJEpey YSiG 01040Z0N9 6O00ZL0ZL0HO “€66) Jaquajdas py} AjaI00S jeAOY 2u} 0} 91N}997, 9]}!} jy JeUIBUO E66] ‘Ajal00s JuaWdojaneq 9 YUIessay ‘Buds 94} ul Jee, Bjou 24} UB!d, 0661 ‘QiNjO97] IUODWeY|-OAO ey ‘ainjn4 au} 80020209 JO 9WOH ey} ul ABojouyoe| pue soUusIDS )~=—- 00009 “aouapuodsaJOo ‘jaye9| ‘sulejuoD “Yyinquipy ‘ajJ2aY4] UOS}O/AA AU} Je B86) BUN YQ USAID 2861 - L861 yepjoog | “@INJD9] JO 1X9} YM Ja]yOo sule}uOD ‘Aas jo AjissaAlUA 94} }e PJOH “L86) SUN Y}}} UO UBAIS) 8861 ‘UBinquips jo Aja1I00g jeAoy ‘ain}o97] OZ JalJa1g-asMg ‘ABojouyoa | pue BdUa!DS YIM SWOH }V¥, 286} 94N}997] SHE|D YYPF ‘ KBojouyoa | pue BoUdIDS YIM BWOH IV, Z86L - Z86L 9002 - 2861 aly + gonou , V86l - V86L aly L 2861 - L861 Q861 - 9861 "861 JOQWOAON YQ} UO UONN}}su] |eAOY OY] Je PIPH deos ysjan Vv 2861 ‘Aja1I00S jeAoy ‘youeasey oiseg 9 2169}e11S, 986l aiNJoo] SaIsAUd JO ayN}N}SU] ‘eJedO - Soluodjoa|3 JejNDIjOW, 786) ‘UONN WSU] jeAoy ‘(SwIi4 gq) saljquiessy seAejouopy jo ABojouyse| pue eua!9g eY1, “€3 99q auNnjOe7] sjooyos Yybinquipy Jo Ayaoog jeAoy, af} aly |eulBUO Z861 ‘YyBsnquipy jo AjaI00g jeAoy ‘ainjoa7] SeWSUYD ,S|JOOY9S “sajou ua}MpueyY ‘sule}uoD 996) Alenuer pig UO pjaH ‘UuoHeONpy eoualds JOj UOHeIOOSsSYW ABUL jo Bujsaw yo, ay} ye a1N}O97] soIsAYd JO a}N}I}su] |esnBneu ay} se UaAID “aouapuodsaJOD SUIe}UOD ‘JSl] sen ‘nuew sauuip ‘yBsnquipy pue mobse]|5 wo Hulpuayye sjooyds Jo }s1| ‘aouapuodsaod ‘suleyuoD aoualajoy aseajay Ssald 9009020Y9 8661 - 8661 8661 - 8661 $01N}997] J9Y}O Z0Z0Y9 oBuey ojeq Ayjueno aouapuodsaoy 21n}9e87-}Ss0g S0090Z0YD Jaquinn eB way! | aly uondiusseg 90020209 S00Z0Z0YN9 ~00Z0Z0YN9 €00Z0Z0N9 720020209 —100Z0Z0Y9 "900z J8q0}90 Ul peuado sem jOOYdS ay SUIqOY YIN IIS JOSSBJOJd ‘yooads Jo }x9} ‘sulejuoD “‘panBoyeyeo UBYM PaMaiA Aj|N} JON 9002 ‘Buipjing jooyos ayenpesg Ajisuaaiut Huipeay jo Buiusdo jeloyo 610Z20Z0Y9 ‘ponBojeyeo uaym juasaid Sem BuO Aju 3ng Spd OM) O} $J9ja1 XOG UO 9}OU U-ISOd “900Z eunr js|1Z ‘asioJexe JUBLUSSESSse YOJeaSal ay} a1 A}BID0S jeAoy au] ye UBAIH BiN}O9] & JO} UOI}EJUBSaId JUIOGJAMOd SUIe}UOD ‘9002 aun ul Bulai6 aziid aBaljoD s,ebingjeujy ueend je uaaib yooeds jo }xe] “‘panboyeyeo UBYyM pamealA AjIN} JON ‘suoded yoseasal jo diyssoyjyne saesoqeljoo jeuoHeuUJa}U! 91 SounBy pue sajqe} sulejuoD ‘900z Auenuer uj} payep aj ‘uoNe}Uasaid JUIOd JOMOd Yelq 9002 - 9002 9002 - 9002 9002 - 9002 9002 - 9002 vo0d - O07 9002 - €002 L002 - 1002 9002 ‘AjaID0g jeAoy ‘yoddns Jo} jang ‘yoddns |enq, 9002 ‘bulai eZ ‘abajjoD s,ebingjeujyy useny 8L0Z0Z0Y9 Z10Z20Z0Y9 90 uer 614 9 Gel X4yOdI, AN) a1y jeulBUE 900Z ‘XxQYOd| ‘siaded yoeasay aniesoqejop "YOPUOT 19S, eA ay |eUBUO v00Z ‘,SSE99NS JO} ejNUWWO4, 910Z20Z0Y9 G1L0Z0Z0Y9 vlL0Z0Z0Y9 v00Z -€00Z ainjoo7 jenuuy ‘(4SqD) uoweonpy Ul SBIPN}S AdIOd JO} B1}UdD ‘saijisusAlUp MN ul juUswebeue; 9 diyssopee7y ‘oRsqe ‘suequiaw souaipne jo jsI| ‘eouapuodseaoo ‘sepnjou| "L00Z 48q0}90 puez UO YBinquipz jo Ajai90g jeAoy ay} }e pjay Buyjsew ay} Uo UOIssnosip jo Auewuuns e Ajuo sule}uoD ‘y00z AeW U}p UO USAID ‘Sa}oU UO!}E}UaSEJd ‘sule}UOD ‘y002 judy js, uo uaAIB sem yy ‘sisAjeue Adljod uoleonpa seybiy 0} sayoeosdde peseq-souepiae Bulpiaoid Aoueyjnsuos youeasad & ‘p}] eouepIAg U}IM UOH}EIOOSse UI Sq 9y} Aq pasiuebso sem anja] $,JeaA SIUL aoualajoy Lo0z ‘ABojouyoe| pue sduaids JO} uolyepuno ey] ‘Awouooz ebpajmouy e HOddns 0} sjI4S ay} BAH puejjoos seoq, S661 ‘(Youeesay pajejey pue yyjeaH $0 JOOYDS EY] ‘YYWHIS) aeO AVewid pue SHN MAN 2y} UO BoUaIaJUOD, 866} ‘UoHelDossy selpog HuluaA0d ‘0007 Jey Buyndwog, "Y/N eu} ul SJQoUIBUS PUe s}s}}UBIOS JO} p9eu aiN}ny ay} UO Aunseel | Buy} 10} BuJONpUOD SeM BY YOIYM ,SSeddNS JO} |S, MeIAe SIy UO WOdaJ ssasHoJd e YM UOISSNOSIp au} pauedO YH “(youeasay payejay pue UyJeaH JO |OoYDS EYL) YYWHOS 0} SIBJOY "}X9} !SUIEJUOD “GG JOGWAAON UI6} EU} UO Play Alqissod '}X9} “SUIEJUOD 866) YOjeW YI UO PIPH 8661 - 8661 8661 - 8661 aI | aly | oly | €L0Z20Z0Y9 cLOZ0Z0YD LL0Z0Z0Y9 soquinn uondiusseq epi aBuey o}eq AyuenD SUaqoy Yy}aJed JIS JOSSajOud “panbojeyeo UBYM PeMelA JON ‘JEpJO pesiuebhio Aue ul 8q 0} Jeadde jou op jng way} uo SJOquINU SBWOS BAeY SEpl|s BWOS SUO!}e}UBSAJq Y S9iN}0e7 JO} pasf SApl|S WWGE JO UOIDA}IOD + OZOZ0Z0NO 4Jaquinn ddUdIBJOY Op “sped BOUGI9J9J US}MpUeY JBYJO OM} puke SapI|s @WOS JO UIBIO BY} 0} BPOD INOJOO Ud}UMpUeY & JO} LEQEOGOND 92S ‘pasojs AjjeuiBiio uaeq aaey Au} se J04}960} }day useq aAeY Kau} ng sainyo9] Jayj}O ul pesn Ajjeulbiio uvdeq avey Aew sapljs awOS poyepun sapl|S WWGE pe ‘0} 9]e/81 SApl|s esau} SuOH}eEsiUeHIO JO S9IN}JO9] YOIYM Je9IO }OU SI }| aBuey o}eq Ayueny uoldiuoseq SMaqoy Y}ed IIS JOSSaJOJd Burpuny, 279) a]y eulBUCE Z Hed ‘Bulpuny vovVl080uS "OZIS JOU} O} anp syed om} oju! }I|ds ueeq aAey jng 9a|} auo peuuo} AjjeulBuo Z Wed pue | Wed ‘Bulpun, a4 aly feulbuoC | Hed ‘Bulpuny cOVlLO80uS “Jaysayouey jo Ayissaniuc ‘Adijog Abojouyoe | pue aoualds jo juswyedag ‘a0ua!dS Jo Buaa}s 94} pue UaDU0D DGNd, {,SIOSsajold A}ISIBAIUT JO BDUBIBJUOD JBuOHeN ‘SalisseAluUp jo uoluido oqnqg BulAojduyj, ‘uoleonpy uo uoIssiwuWoD jeUudIeN ‘Saas ainyjoe7 y ‘Aunjuag jsul4-AjUaM| BU} U! SAIISJOAIUN), ‘,UIEg MelpuYy Jossajoidg Aq podey vy ‘uoyeonps seyBiH ul Bulpun J0}998g 9a}eAld, ‘sasAjeue pue sueded HBuyaiiq ‘shulyjno ssaid ‘,sjedioulug pue siojjaoueyD -891/\ JO Bd}}IWWOD OY} JO} SolUIOUDDZ UOpUOT Aq Hoday vy ‘uoleonpy JayBipy jo Builpuny jeuolippy ay} 10} SudNdO JO MAIADY, Sepnjou] “Jaysayouey jo Ajisuaniun ‘Adijog Abojouyoe | pue s0ualds jo Juawyedag ‘e0uaIDS Jo Buliaa}S ay} pue UJaDUDD DINGNd, |, SIOSSAJOJd A}ISIBAIUN JO BDUSIAJUOD JEUOHeEN ‘SaijisveAluA jo uoluido a1qng Bulaojdwyj, ‘uojeonpy uo uolssiwwod jeuoieny ‘SOWOS 9injoe7 Y ‘Ain}uayd jsul4-AJUBM| BY} UI SAI}ISJBAIUN, ‘,UleEg MolpUuYy Jossajoig Aq yodey vy ‘uoneonps saybiyH ul Bulpun 10}99g 9a}eAld, ‘sasAjeue pue sueded Buyaigq ‘shunjno ssaid ‘,sjediouug pue siojjaoueyD -99I/\ JO Bd}}IWWOD 8} JO} SolWIOUDD UOpUO7 Aq HOdayY Vv ‘uoHeonpy JayBiy jo Bulpuny jeuonippy ay} JO} SUdIdO JO MAIADY, Sepnjou| “ABojouyoe | pue sdua!dS UO Bd}IWWOYD JBJS SPJO7 JO BSNOH 9y} WO BOUAPIAD JO Sa}NuUIW ‘ ABojouyoa | pue BUSING UO Bd}}JWWOD }D9]/9S SpPJO7 JO aBSNOH 9uy} Aq Auinbuj 0} easuodsay qOAD, Jaded ‘sexe; Aq esouapuodsaoo ‘sepnjou| “sBulyJNd SMAU |,SBlDI|Odg diNjN4 pue jUuesald ‘OAN, !lounoy Buipuny sanjisseaiup ‘saineq eweesy sossajoig Aq Jaded ‘LE6L JEqGO}OO € A}e}S JO Are}o1Nag 94} YIM Buse JO SJON, ‘sepnjou| v661 - 661 v661 - 661 C661 - C661 c661 - L661 6661 - L66L L002 - L661 aly - oly b 7661-1661 ‘Ally |eseueD LOVLO80YD euwwelboig Aepesey aul, cOVLO80Y9 “L661 “S66L ‘(MN SAIzISIBAIUF MOU) dOAD 24} JO URWUIEYD SEM YO (dDAD) slediound 9} SIOJJBDULYD-IIIA JO 99}}IWIWOD suolesiuebic 9 Sa1}9190S sajl4 joalqns 9 aouapuodsauo0g VLO80YD oBuey a}eq ANueno L080u9 80Y9 Jaquinn a0ua1ajoy L002 - OL61 uondiuoseq poyJew] 1uje@q MEN ‘HISD ‘peseid eipusley sq 0} 19}}9] ‘ SanIsueAlUy Jo dnoi5 jjassny ay, ‘aeyIwWoD Buweeg 9y} 0} uoIssiwiqns HOUS V Bulyoea| ul eouayjeoxy Huiurejuley, ‘966) Ye PuesUeH :S99} UOI}IN} uo ayeqgap 0} Hujejas seded Huipnjoul souapuodseaO. paljaqe| UO}OeS ,S}UapN}s jsuleby SA@WD JO} (OJJBODUeYD SOI BYe) SUOGOY YJoeD poa}Uue/, Pe}I}US9 J9}SOd ‘sHuljjno ssaid ‘66-9661 Ueld a}e10dIOD qOAD ‘966] Jequiajdas yjG] FOUdIaJUOS JenuUe YOAD 2} 0} SUAqoY UjaIeD Jossajojd Aq uaaib yoseds jo }x9} | SMAN dOAD, JO Saidoo ‘sapnjou| ‘Buvesq, a9 a14 jeUlBC | HeY ‘spodey pajuid ‘buueaq Z Hed ‘INOL dOAD-AESLVD aoualiadxy SA ey ‘seysuesy ABojouyoo | "OZIS JIBY} O} anp sped om} ojUu! }]ds useq aney yng aI uo pewio} Ajjeulbuo Z Weg pue | Wed L Hed ‘INOL dOAD-AESLVD aoueliadxy S/N aU ‘saysues| ABojouyos | clVLO80N9 LLVLO80Y9 OlVLO80NS ‘poeulejas useq aney sdnoJ6b jeulbuo Auy ‘sioded jo sdnoi6 asoo jjews jo SOOS & WO} payeasO UBEq Sey d]I} SIUL 966] ‘Aall4 e1eueD Z Hed ‘966} ‘SeH!wWWOD Huesq jo justuysi|qe}sy Bulpnjou ‘ajl4 jesaue 60VL080N9 80VlL080YN9 / SdPIWWOD SUaqoy Y}JeD JIS JOSSaJOJd Z661 - L661 aly | Huleaq 0} spuodsay JUBWLIBAOD, asesje sseid yuawAO|dwy pue uoljeonpsz Jo} juswpedeq ‘:sqqn}s well|l\\ ‘BOUdIBJUDD GOAD ‘S004 Jo joedu au], ‘sHuyeiiq pue sasuodse pajuud ‘!,uoneonpy s9ybIH oj}! Auinbuy Jo aaz}IWWWOD JEUO!}EN BU} 0} BOUSPIAS S,qOAD SUL, ‘SEPNjou} 8661 - 8661 aly | 8661 - 8661 ‘Buyougep ‘yoda sawoojno ‘sieded punosbyoeq ‘ajqejauul} ‘sjeuayew Buyoug sepnjou| ‘[ JeUOSJad, 9661 - 9661 9661 - S661 O66 - S6BL S661 - 661 ‘winso+ Ayjend “SNN 2u} YyIM BoUspUOdsaJOD JO saidoo SAN JUepisasg ‘Aydiny wir sy pue qOAD ueuUIeYD ‘sHaqoy UJaIeD JOSSAJOJg ‘pyeuoGoeY| JOASI| UBEMjeq MAIAJA}U! JO JdiOSUeL} ‘QOUSIBJOJ JO SWS} ‘UOI}EONpy JeyYBIH ou! Ayinbuj jo sayiwwoD jeuoijeNn, ‘,soweu pejsebhns - Buea, jo }s1| Buipnjou! ‘Huuesaq peyew suoded ‘jeBpng au} 0} esuodsai 31 suaded ‘sHunjno sseid ‘saseajas ssaid dOAD ‘Aa|6ind Auo| pue ueBopes uyor JIS ym Bunsew aJ sueded ‘sapnjou} aouasajay au} JO ShuNjeew Jo} siaded ‘shunjyno smau ‘!suoyedijqnd qOAD Jeujo pue L66| ‘jJuowebeuey Apend je}0], Jedey jeuoise9909 qOAD :,asuodsey dOND (Z66) 1890}90) ,}JUeWSsessy Ay]eENH,, Jeded aaneynsuoD ‘pue|Guz so} jlounod HBulpun 4 uonjeonpsz JeyBbiy a4 sieded ‘sajou uayMpuey ‘sexej ‘aouapuodsaoo ‘EGG ‘Ja}SIUIW) UO}EONPy JeyBIH pue Jayyn ‘|}amsog wi} Aq yoveds ‘uoleonpy seyBiy ul Ayjyeno, sepnjou| "OZIS JOU} O} anp syed om} oju! }|dS useq sAeyY jNg 94 uo pawo} AjjeulBuo Z Weg pue | Wed “Ayjeno, eouasajau ayy peulBUC | Hed ‘Ayyeno | Hed ‘966} ‘eey!WWOD Buueeq jo Juawiysi|geysy Buipnjou ‘aj!4 jeseuag S661 - €661 oly | ‘Z Hed ‘Aeno 90V 10809 SOVLO80H9D Jaquinn eptL aBuey o}eq AyuenD ZOVLO80N9 uoldiusseq SHIqOY YJIIeD AIS JOSSBJOId “L661 AINC YISL ‘dOAD JO UeWIEYD Se JUGWAIS1 SYD UO HoOdaL SSaid pue Ye}S BOIYO dOAD By} Wold pueo noA yueu} ‘g66) Aenuer U}L | ‘Buueeg UuoY JIS 'Z66] Jequiajdasg pig ‘UOpUOT jo AjISJaAIUA ‘yOIIJaZ WeYeID JOSSaJO1q $266) JsNBny yg pue UYWQ ‘UIG ‘dOAD ‘OIE eueig ‘2661 Ainr¢ jg) ‘equiny eu} pue aJIYSHJOA JO} BdIYO JUBWILUBAOH ‘omen Awasar ‘7661 Judy y}Z ‘JuUeWUOJIAUA 9y} Jo JuUsWpedeq ‘JOWIWUND UYOr !766) Aveniqe4 }Siz ‘aouajaq Jo Aysiulpy ‘O||WOd JECUDIW ‘966] JOQUIDAON ‘uOI}eONpy seyBiH oO}! Auinbuy Jo say!wWwoD ‘Huleaq UOYy JIS '966] JequeAoN Ui] } ‘ABojouyoa| pue aoua!NS JO B04 ‘ueBoped uYOr JIS JOSsajOld ‘9661 AiNf ISLE ‘AOASH eANIexy JalyD Jepue 4 uelg JOSSejoJ4 WO UOeIOasdde pue syueY} Jo si9}e7 ul uebaq }ybISe04 Jo punol MOU YY ‘UO!}E}USWd|dWI! JO} paysi|qnd 319M UO}Oe JO} SUOHepUsWWODeI PUL SUOISIA JO JOS }SUy BY} GEGL Ul “Ad!Od JUSWILIBAOH Jo MAIASI Jofeu e Buimo}|o} ~E6] Ul peyoune] sem swuwebold yyBiseio4 YN eUL “6661 Judy | "YD Aq s}ybijyBiy awos yim seabed gam jo saidoo ‘sure}uoD ‘Aouapusdaq pue jsesjuoD :Ajsnpu| pue saljissaaiun, SeM ¥} SIY JO BI} JEUY OY] “686L Id Up UO SUOHe|ad AsNpul pue AjISJOAIUN UO ye} B B}]NQU}UOD O} Pa}IAU! SEM YO “sSUO}eJ]SIUIWIPY AjISJOAIUF MOEN JO} BSINOD AyoJONposjU] sjediouug pue siojjaoueyD “SIA JO BEPWWOD jenuuelg ay} paysoy WeYING Jo AjIsIeAIU 84} 68EL UI 8661 - S661 oly uoleloaiddy jo $19}}07] LcVLO80N9 6661 - 6661 awwesbolg yyBiseio4 YN 0¢cV1080YH9 61LVLO80U9 6861 - 6861 aly 0002 - 0002 8661 - 8661 ‘auuwesboid asinoo ‘sajou UayUMpueY ‘soUspUodsaOD ‘jea}ewW UOHe}Usseld ‘sapnjou| 8LVLO80Y9 9661 - 9661 al L ‘yoseds Jo }x9} sule}uoD ‘000Z JOQUISAON Y}Q] UO Husa sayIWWOD JUBWAAOAU| jeuoibay pue saljisJOAIUA OU} JO} SIaded pajejai pue epuabe sule}uoD €lLVLO80Y9 Jaquinn aoualajay $10} eJ}SIUIUpYy AjISJOAIUL) MEN JO} BSuNOD Auoyonpoujuy dOAD ‘uoesoge||oD Aujsnpul-Ajisueaiun, 9661 goueJaJUuoy Jeuapisey jenuuy ‘yoseds salouaby juaewdojeneq jeuoibay 9 uoNeonpy seybIH Ayend 2 spuepuR}s ‘Hulyoee| 9 Bulusea] "SUIDG Oz X SWOG'ES Bunseaw Key UyIM J8U}@b0} |/EH EIUAA WEIIIIM JIS 8UL Spis}no Uaye} s}UedIOIed jo Jud INOJOO ‘yoseds 40} $9]0U ‘peo aoR|d ‘snus OM) ‘UO!}E}AU! QUO ‘sue|d Bueas OM} ‘sule}UOD S661 sejjag ‘s0uaJaJU0D jeluapisey j;enuuy 266] UOISSIWGNS Asning ainyipusdxz oijqngqjeipng Z Hed ‘sHodey pajuig ‘Huueeq ydes6ojoud L 8 ay S661 - S661 2661 - L661 2661 - L661 oBuey a}eq Ayyueno SIWLO80Y9 vLVLO80UD Z1LWLO80Y9 9LVLO80Y9 aly al | oly L a b uoldiusseg epi SUaqoYy Yy}aed JIS OSsajoid 8661 - 8661 “saeseajel sseid pue souapuOdsaoo ‘siaded sapnjou| dnolg J0}9ag Ayjsnpu pue sseuisng 90808049 dnoid 10}9ag AdI|Og yoIeasay Z0€81080Y9 dnosy Ayyjend pue spuepuejys SOdlO80eo 0002 - 0002 8661 - L661 L002 - L661 9661 - S661 “Aoyjod yoseasas Ny ‘Aingsures pio7 ‘Ainjuay }s1z au} Jo} Ad1|Og UO}eEAOUU] pue BodUaIDS y, ‘,AjluNnHOddO pue sdUa]|a0x3y, Jeded SUA UO S}JUsWWOD ‘shuljjNo smeu ‘sieded Huljeow ‘ayepdn :sapnjou| ‘ssoded pue souapuodsejoo sapnjou| ‘yodey Hbuueaq 0} asuodsa a4 sajou ua}UMpuUeY ‘Sseseajas ssoid ‘loves ‘buysayy dnoud uosiel] OLYIW/dOAD 2 Sueded ‘ABojouyos | PUB BOUBIOS JO} a}E}S Jo Ja}SIUIWY ‘a;eg UYOr YM Huleew a1 sjleyap ‘uA Aoueynsuogd pue yoseasay pjaiyeyus jo Ajisuenilup ey, Woy sueded ‘sBunjno smeu ‘: ABojouyoe| pue soualds JO BdIJO ‘Buryeyy Ad1Oq ul DOIAPY IIJIJUBIOS JO ASF BU, ‘@oUapUOdSaJOO ‘sHOdal jeUsJa}xe ‘sapnjou| “dnosg J0JDaS SsaoualdS jedibojoig pue je}UsWUOJIAUZ ‘dnolg 10}9aSg seoua!DS jedIsAyg pue Buresulbuy Aysnpu| ‘sdnosig J0yOaS yyeeaH a1 siaded pue souspuodsaisoo sapnjou| “danolg JONAS S8ouUaIDS jeoIHojolg pue je}JUBWUOIIAUZ ‘dNOID J0}9aS saouUaINS jeoisAyg pue HBuvseulbuy Ayysnpu| ‘sdnosg soyoas yyeaH ‘uojeonpy JayBiH JO siojoeiig Jo sbuljeew a1 siaded pue souepuodseaoOo sapnjou| "SdnoJ5 10}9aS JO diysuequiew pue juawysi|qe}se ay} Buiujeouod siaded pajejas pue aouaepuodsaioo sule}uoD ‘\dnolg soyoag Aysnpuj, 979 ay jeulBUC al4 Jes9Uuay ‘dnoly J0}9eS Ayjsnpu| vOdlO80uo Z HEY ‘djl jesauay ‘sdnoJg J0}0EaS "8ZIS JID} O} anp syed om, oju! ]ds usaq aAey jngq dajI} uo pewo} AjjeulBuo Z Weg pue | Wed | Hed ‘ajl4 jesauay ‘sdnoig J0}DeS €0dl080u9 cOEdlOs0dd 9661 - S661 S661 - S661 LOO¢ - S664 sdnoJ9 J0}0a¢S Jo JUaWYsI|qe}sy L0glLO80uS ‘pajyepun ‘paiojs Ajjeuibiio ueeq aney Aau} se 194}960} }day udeq aAeY Kay} ing sainjyo9] Jeuj}O ul pesn Ajjeulbluo ueeq avey Aew sapijs awos “wee | UILUPYY 84} WOJ4 266) Yue UOIsI/A pue diysiapee7 siy Jo uoNUBOOeY U] SU@GOY UjJaled 0} pajussald, Speds UONdUOSU] ‘pyeyxUe} JOAIIS, ‘JapJO pasiuebHjo Aue ul 0q 0} Jeadde jou op jng way} uo SJaquunu sWOS BAY Sapl|s BWOS SUO!}E}JUBSA1q 9 SOIN}O97] JO} SApPI|G WWE Jo UOI}DA}]OD ecVLO80NS peyepuf) “spied 20UeJaJOJ UB}}MPUeY J84}O OM} PUe SapI|S SWOS JO UIBO ay} 0} pod JNOJOO UayUMpUeY e JO} LSOSOGOND 2828S ainuedeq SIy UO YH 0} pajuasaig pseyuel 2661 - L661 pseyue} | ccV LO80HD Jaquinn aouaIajay anit oBuey o}eq Ayueny “‘ponbojeyeo USYM PaMaIA JON sdnoip gl080y9 Sapl|S WWGE 9] uondiusseq SUaqoY Y}eD IIS JOSSaJOd 2661 - S661 2661 - S661 2661 - 9661 2661 - L661 al | al | al | al b “goduapuodsaloo peidoo0}oud pue SJa}}9|SMauU BWOS Sapnjou! Osje yng shuNyno ssaid Ajuleyy "dIySUBWIEYD ,SHaqoy YyjJaey JIS Buunp peonpoid sajou Buysiig om) puke siayajSMeU qO/AO JUble suleyuoD Z Hed ‘sHuljnd ssaiq SO0D1L080YH9 | wed ‘sBunjnd ssaid vODLO80YHD SOJON Buyoiig dOAD, pue SMEN dOAO, €0DL080YND Z Hed ‘sHodey c001080U9 ‘L661 ‘.Se/eM pue puejbuz ul uoinyysu) uoWeonpy JayBiH ul Juawdinby Buiyoee| jo Aanins, '76/966] MeIAeyY |enuuy ‘SOSIOAIUF YN JO PDIOA PY] GOAO, :9661 ‘MaIAaY Jenuuy qdOAD ‘ SONISJOAIUF) JO} BBUeYD BuljoayF, ‘Q66] ‘,uoHeONpy JeyBiy ul soueunssy AWENH 410} dnosH BHuluuejd }UuIor, ‘966]) ‘Wodes Avewuuns ‘spjo sea, 6L-9} 10} SUOHLYIENH JO MAIADY, -96-G66] ‘S}UBWA}e}S JeloueUl4 pue HOdey dOAD ‘96-G66] ‘UOHeWOJUI, ‘GE6EL dOAD ‘uoHeONpz JeybIH Jo SUOI}N}}SU] BY} YIM diussouped ul BoUBINSSY AENH Buidojaasq, ‘S661 MAIADY JENUUY GOA ‘,SAHISIOAIUP) JO} BDIO/ OY], ‘VEBL/EGEL ‘| SIequiay\ UM SUOHEOIUNWLUOD Ss}! SAOJdW] UCD GOAD MOH, ‘1 66] ‘Siebeuey| pue siapes7 AjIsJaAluA Jo sajoy HuibueyD ey], ‘Adooojoud ‘Aunjuso yjusajoulU ‘aHaljoD AjisJaAluUA JO sjediouud JO SedUaJajUuOD JenuUYy 94} ye SHulpaeoold JO yOog ajnulp, “SuO}Oes pa}YyHijYybiy puey aaey Ady} JO diysuewuleyyd s,.y5 Buunp qOAD eu} Aq panss! Jauyiea asam sodas esau] 666! - L661 2661 - L661 2661 - 1661 al | ‘8ZIS S}I 0} Np yds useq eAey yng Q|} BUO Pawo} AjjeulHuo Z pue 1 sued | Wed ‘sHodey aousdIajoy *sbul}jnd SMaU !,9JN}N4 ay} JO BSAuUI|D y ‘uoneonpz seyBbip ul spoyjay) Bulusee7] pue Buiyoee|, :sapnjou| "Y5 Aq uaalb ‘yA ay} 10} Sassadoid Jo sjonpoid ajqeyojdxe oju! peusny aie ABojouyoe} pue soualos Wo} Seep! SAlyeAouU! MOY UO AuINbu| JO SdPIWWOD J9j8S Sps07] ay} 0} BoUapIAS BululejyuoO Aunqsules, pa|jeqe| uOHOeS ‘9G6] ‘Jaysues, ABojouyoa| uo JeuIWAas Aqs}e5 e Jo Sawo0d}NO, ‘suaded Burjyoow ‘aouasajuoo ‘Jjajsues| ABojouyos| Bulaug, ‘,siayoeoy AjIsJBAIUN JO UOHeIOOSSY Pue UO!}EONpy JO ajn}}su| ‘Wodey pesuepuoD ‘AwWouodF peseg-abpajmouy ay} pue ye}s Ajisuaniun, ‘sepnjou| dnoig Buluuejg uoneonpy JeyuBiy uj Buiyoea| pue uoneyipaiooy SUONEIIIGNd 9 SSAld 940809 0002 - L661 oBuey a3eq 8081l080YH9D Jequinn epi LOOLO80YD 6081080Y9 al | Ayyueno dno yse] Jaysues, ABojouyos | uoindiusseq SHaqoYy YIN JIS JOSSaJO1dg ,pooyjybiuy Jusoes pue Hoday ,€6/6/ZL LOY 8-2 OD + Y, pexew g apis ‘payjaqe] jou y apis playjeus olpey Ogg UM MaE}U] OIPEY = ELOLO8ONO peyepun a}esseo olpne | Bueaq jo suojeoijdwi Bulssnosip yO YHodey Buvesg uo uolssnosiq, pJoo9J Sajou s,}sIAIyoJe SNOIAaIg “BuinBoyeyeo Burinp 0} pausjsi| JON ‘adojeaue uO $9}OU WO} Uaye} $}Ua]U0D “HuinBoyeyeo Buunp 0} pausjsi| JON peyepun a}jesseo olpne 1 ‘yoda sueo] JuepN}s pue saa} ‘suoHepuswWWODe Buueeg Builwooyyo} 34 YS Aq uaaih smaiAsaju! OIPes OM} sule]u0d g apIS ‘HulmaiAJaj}U! OIPeJ ue ,SBIPJO, DISNW SUIe}UOD YY apIS M@IAJ9}U] OIPEN = ZLOLOSOND ‘panbojeyeo UBYM POMBIA JON SMAIAJB}U] UOISIAZIOL LLOLO8OYND peyepun a}jesseo OSPIASHA | * (Ajqeqoid saujo —Z) Buleaq a1 seoueseadde A INOA, pue ,yJoIed, paljeqe] ayjosseo oapi/, "9661 ‘YHOI 9UZ pue dp oipey 4/2] Ueemjeg MaezU! Olpes & JO }diOSuUeI} ‘sa}OU Ud}}UMpPUeY YM ,dNOId $,y}OOg SAI|D JO MIO eyt ‘Bulpuny jeuon!ppy, pay} 4eded Aoljod sapnjouy “Ayss@niur Pleyjeys pue sjoalqns oynualos payejas jo aBues e uO sHuljjnd ssaid sule}uOD *666] ‘wNisodwAS aoua!ldS ysijug anes e Jo Yoda ‘wooY pueog 3u} 0} yousag AJoyesoge] wo, UY}IM 4 84} Ul BUA! jo Bulpuny pue Apnjs ay} a1 ud!}Dag e sepnjou| 2661 - S66L aly | 2 ued ‘sbunjnd sselgd OLOLOSONO 6661 - S661 2661 - S661 9661 - S661 oly b aly a4 | G Hed ‘sbulND ssaldq _80D1080H9D g Hed ‘sbulynd sseiq 60010809 y Hed ‘sbulyjnd sseldq 2001080N9 "YD pue Ajisianluy pjayjeys a1 sbuyjno sseid sepnjou| ‘QO66) SUNL Bp B4}UBD BOUBJAJUOD |/4H 94} Je YO Aq uani6 yoseds yeip Buueaq 0} eHuayjeyg vy, :‘HexuNI|g piAeq jo jyeyaq uo Bum sjaMmoH Wy JG ‘}JuewWAO|dwz pue uOeoNpz 40} juowYedeq ‘Quo\syoR|g sseuoleg ‘JuawAo|dwy pue uojeonpsz Jo} juowpedsaq ‘pueyoig jeeyoiyy ‘}JuewWAO|dwWy pue uoleonpz JO} juswpedeq ‘melAey Jajsues| yoddns jenq, 2 JojAe| ue] ‘Ayjsnpuj pue apes) jo Juswyedaq ‘|}2.0q uaeUda}s ‘yyJeaH Jo JUsWYedag ‘buyesq UOY JIS ‘UOHeONpy JeyBipH oyu! Auinbuy Jo sayiwiwoy ‘psaydeys uel|ig ‘}uawWAO|dwy pue uoleonps Jo} aye}s yo Auejauoas ‘AgjuayH pso7 ‘juawAojdwy pue uoleonpsz Jo} Juswyedag ‘a}e}S Jo Ja}SIUI] ‘SUIMF 139}90d JSIUBIOS JaIYD ‘OPO, JEeYoIy Ale}asNaS BoUaJaq UY}IM BoUspUOdsaOD JO 9] Sepnjoul os}\y ‘eouapuodseisoo paidooojoud pue seseajes ssid payejouue ‘sia}jajsmau awWos Sapnjou! osje jnq shuyyno ssaid Ajuley\ 90DLO80HD JOquINN aoUudIBjOY € ued ‘sbunind sselg aBuey a3eq AyQUuenD 2661 - S66BL aly uondioseqg Op 0661 - 8261 Z Hed ‘aouapuodsa0D cOVcO80NO SHIQOY Y}IED AIS JOSSOJOJd ‘dnoig soisAyd JO}ONpUCDIWAaS au} JO sioded Buljaow ‘! ABojouyoe| pue soiskyd ‘soleweujey| ul A\ddng Joyoee| uo uOlOV, JUBLUNDOP BAI}e}}NSUOD 94} 0} asuOdsel 9861 ‘,Sseulsng sueayy SoIsAYyd, OAPIA 91 BDUBpUOdsaOD ‘sawWweHod DIJJUSIOS |BUO!}EUIA}U!] UO APN}S Sp1O7 JO BSNOH 9y} 0} UOISsiWqns ‘QOUBIBJUOD JEM BJeJOdIOD dy} 91 BOUSpPUOdSaIOD ‘sapnjou| O66} - 8261 €Z6l - OL61 “sp00eJ UO!}dUOSgns pue UO!}DaI]a JO SJa}}98] SapNjou| 9002 - OL61 sajl4 Joalqns 9 aouapuodsaO0D Vc080Y9 2002 - OL6L "0002-8661 ‘SoISAYq JO a3Nq}SU] BY} JO UapIsaldg SEM YO (dOl) S2ISAYd JO 93Nz}SU] 20809 "OZIS IBY} O} anp syed om} oju! Ids useq aAey yng 9aII} Quo paulo} Ajjeulbuo Z Weg pue | Wed | Weg ‘aouapuodse0D “ diyssaquiayy saiskYd JO }Suj, a1) IY JeUIBUO diyssoquiayy cOVZO80YD LOVZ080YD peyepun solouaiedsue} g S661 - S661 sudesbojoud cg "SWO| OL X SWOZ’G| Sainseaw ydesBboj}oud yoey ‘uewseyods uoljeonpz yesn0weg jeseqiy ‘dq Je}So4 ueq ‘piaeq Ape 'Sq5 $0 abayjog jeAoy Jo aaijnoexy jalyD) senuouyny je007 jo uoneioossy ‘u0Aq ap Ale|IH 'qOAD ‘ofew ew 'qdOAD ‘uewdny piaeq ‘UBULY POT SA}JISIOAIUNA PJALWJOUS Jo JO|JBoUeUD ‘uo}UIeEG POF ‘epnjou! peydesbojoud ssoy| “assaAds By} UO pauo!des si udesBoyoyd yoeg “UBLUIIEYD SEM YH ajlum uaye} Ajqissod uopuo7 ‘siavenbpeay dOAD 24} $0 doyooy a4} uo uaye} UBWUIeYD se sudesBojoUd WeINOd “SWUODG'9 X S99 Ajayewxoidde Huunseaw yoes saiouaiedsues} INOjOO jYyHIe ‘sule}uoOD "yoea swog’g x swog Ajayewixoidde Bulinseaw salnuasedsue} INOJOD Sulu !SWID] Pp] X SWd6'6 HBulunseew Jud JNOJOD BuO X SWd7'z), Buunseaw ud INOJOD suo ‘!swog'GzZ X SWO]}.Z Bulunseaw jUuld a}IyM pue YOR|G BUD ‘QSJOABJ UO 9}OU }I-}SOd UO UON}ded YIM SW9G"Z | salouasedsuel} Xx 6 9 syudeiBbojoud X€ CL G66] JowuNns ‘ALed uapled dOAD €00lO080Y9 ydeiBojoud WesuOY INojOD cOGLO80Y9 GLO80yD Jequinn aoualajay aBuey a3eq Ayueno sydeibojoyd ontL 2661 - L661 Z66} - S66L LOdLO80u9 uondiuoseq 6661 - 6661 ‘“AwouoJjsy pue soiskyd ul yoseasay yf Jo suoNdeded Jeuoneusaju|, WOda yep ‘Huljeoaw Auoyesedaid e uo 9}ou ‘sapnjou| 9002 - S002 ‘dnolgd Ajaioos ul aoualds ‘,Auo7 e ul ge7, ‘Bulpnjou! ‘souspuodsai0g 900Z-S00Z ‘eouepuodsa0g vLVcO80YNO g00¢ - £002 G00Z-€00Z ‘eouepuodsao0D €LVcO80YUD SHaqoY Y}eDO IIS JOSSaJOJd /siadeg MalAay AW, Peatieqe| aly e yo ped AjeulbuC MAIADY |eUOHeUIa}U] SOISAUd SLVcO80HD 0002 - 0002 0002 - 0002 6661 - 6661 6661 - 6661 "G00Z-L00z JusINDOp ABayejS solskyd JO 9}N}SU] Yesp ‘WA ey} UI YoIeasay soIsAYd JO MAIADY |EUO!}EUIS}U] BY} 0} Bunejai syuaunsop ‘9Q0z Ajn¢ ‘sHunynd sseid jo uoNed!|dwoo ‘sapnyou| "YN au} UI Youeasay soisAYyd JO MAIASY JEUOHeUIJa}U] BY} SUJI9OUOD AjUIeY| “HA yeuUL Si9eseD Buipjing, OapiA a sjle}ap ‘SIA NYA 40} ewweibo1d ‘S9SINOD JeuOHedO/ Ul SoISAYd ‘aiN}n4 au} Buideys, ‘Hulusaz jesisny soisAyd JO a}n}I}su] UO UOI}OaS SEpNjoU! Os}e BdUaepUOdSaOD |eJOUBH) “HI yeUL SusqeD Buipying, OapiA J sjle}ep “}ISIA NY3AO JO} awweHo1d ‘,SOSINOD JeuoHedo, ul SoIsAYyd ‘ain}n4 au} Buideys, ‘Hulusaz jesisnyy soisAYd JO a}N}I}Su] UO UO!}O9S SapNjou! Ose BUaepUOdSaOD JeEIBUay Z Hed ‘0002 ‘eouepuodsa05D "@ZIS JIU} O} anp syed om} ojU! }I|ds uaeq aAey jng aI} uo pewio} Ajjeulbuo Z Weg pue | WeY L ued ‘000Z ‘eouepuodsaui0y clLVcO80ND LLVZO80ND € ed ‘666 ‘eoUepUuodsaOD OLVcO80YHD Z Hed ‘666| ‘eouepuodsalioD "OZIS JOU} 0} anp sed 9e14} OU! }I|ds Useq eAeY jnq ‘| sed 9] QUO peUuJo} AjjeulBuo ¢ puke Z 666), BdUuaIAJEJ Oy JeUIBUO | Hed ‘666| ‘eouspuodsal0D 60VZ080HD 80Vc080H9D 6661 - 6661 6661 - 8661 6661 - 8661 2661 - L661 “‘Bulyoes} pue siayoes} UO Jaded uaas6 ay} uo asuodsa Yep Ssapnyjou! ‘ajlj |aUapUOdsaOD jeEsBUay 9D 9u} 0} asuodsa ‘sauor unjy Aq }ISIA payjaqueo a1 sjleyap ‘JUaPISAJd SB UO!}DE|a $Y UO aseejes sseid Bulpnjou! eouepuodse.u0o ‘JU@WUOJIAUQ ey} pue ABieuz jo Apnjs s,uonnyjog je}ueWUOsIAUR UO UOISSIWWOD |eAOY au} 0} UOISsiWns jo yeJp YyBnos ‘sapnjou| ‘yeHbpng soualos jo yoeduw] :mainay Bulpueds @AISUaYsaJGWOD 3y} 0} esuodsal ‘seuor UN] Aq }ISIA pa|jaqued aJ sjle}op ‘JUBPISS1q SE UO!}D9|a $Y UO Bseajeal sseid Hulpnjoul souapuodsa09 ‘JU@WUOIIAUQ ay} pue ABsauz Jo Apnjs s,uojnyod je}ua@wWUOIIAUA UO UOISSIWWOD |eAOY By} 0} UOISSILUGNS jo Yeip YyBnod ‘sepnjou| “sioded BHujeew ‘,soiskyd JO aun}n4 ay} Hulindas, ‘aouapuodsauoo ‘sapnjou| aoualajoy S66), POUdIAJ9I By |eUIBLO L Hed ‘'866] ‘eouspuodsau0D 166), BUdIAJOI BI |eUIBUO 266] ‘eouspuodsau0D 10}SHQ saiskyd JO ayNWWSu] YOO , 29 ay jeulbuC jo}sUg ‘sorskyd JO aynySu] ‘BoUepuodsa0D ‘uoneoignd ajqissod Jo} siaded 90849) 0} sjsenbas Bulysenbei aouapuodseai0o Sapnjou| Z Hed ‘866| ‘eoUuepuodsaioD ZO0VZ080H9 90VZ080ND SOVCO80HD 9861 - 9861 aly 1 aBuey 3}eq AyQueny vOVCO80HD Jaquinn eB uondiuoseaq SUaqoy Yy}ased JIS JOSSajJOld SO}EOINED Puemy ScVC080YD ‘wnqje ue ul payuasaid AyjeulbuC sseiBuo9 6661 SaIskyd JO aynjsu] ‘eoUa!DS JO} Ja}SIUIYW ‘Aunqsules pi07 Aq ySI/A yeVe080ND 000z Aew 4382 -UjQZ ‘SHE ‘Puaysa/\ |EPE|| YOOMJOH ‘Z00z ysnBny yg) pexseujsod adojeaua ‘|}emese} SANOP dOl, (sydesBojoud J0}) 9]}13 edojaaua jeulbUC soisAyd JO 9}n}}su] ‘aAyNoDeXxy JaluD ‘seuor unjy JO} s}uaAz |jamMele4 €cVC080ND ccVc080YD “Jeplo} soiskud JO S\NASU, Joyyes| YORI payeinujs YM JayJe6o] “yOOT Jequuaydes -000Z 18q0}90 ‘pseog sseuisng pue Ayjsnpuj ay} jo seYyD se soiskud JO 9}NPSU] GU} 0} BOINIAS $,YD Jo UONIUBODaI UI papuemMe B}EdIJIH9O ‘pO0Z UN UG} PUue ~OOT YEW 3S], payep JspUa!NS palepeyD uoNneubisep @U} JO pseme BU} JO UO!}!UHODeJ UI papseme Sa}edIjI9O OM} ‘SUIe}UOD “Bunum s,uAjoie9) Ul 9SJOABJ BY} UO UO!}ded Y}IM 9}OU }I-}SOd e sule}UOD YdesBo}oyd 2UO “SWO]'O] X SWO)'G| Bulinseaw yore sjulid o1ydesBojoyud INOJOD Z| JO }@S “psopjes Jo Ajisuantuy ay} ye GEEL dy YISL-Z} UO pjey SeM pue ,ain}n4 ay} Huljeain ‘soisAyd JO PLO/A, payed sem ssasHuoy ayL “‘payijuap! Jou ae dnoJH ay} jo SIaquiawW JOU}O ‘9SJOABJ OU} UO [OUNd UI! ,UAJOIED, JO ,UAJOIeD »Y YJoIeN, paljaqe| |je a19M sjunow pieoqpseo jeulbio ay] “swoy7' Z| X Swoz'Z| Seunseaw yoey ‘Buisiyeioos pue Bulaas}yBis dnos6 ay} Jo SsJa@quuaW JEU}O Y}IM 194}960} uAjoseg pue YH Jo sjuud siydesBojoud snojoo g ‘Ayesaul}! :sule}uOD vo00d - v007 SO}COIIJIBO Z 6661 - 6661 sydesbojoud Z} 0002 - 0002 sydeibojoud g eouepuodsaog 0002 - 0002 000¢ - 0002 0002 - 0002 900¢ - 9002 GO00¢ - vO0Z c00¢ - 2002 sydeiBojoud cg ol Lb aly L aly | oly ol | SKaIyer pjoseH JIS 0} enbe|q LeVcO80YD *saj}ou Buljeaw ‘souapuodseoo ‘sjuawnoop ABajejs ‘sapnjou| ‘gouepuodseuoo ‘sajou ‘sapnjou| ‘suadedsmou -yooqpuey ‘sulejuod “Q00Z Jequueceq G}-O1 AjisiaAlup eplejepy play ‘soisAud JO a}n}W}Su| UeIesSNYy au} Jo SsesHuoDd |eUOHEN Ui] “SWOG| X SwoG’z| Bulunseow yoesa sjulid s1IydesBojoud snojoo g ‘souor UN|V WO} S19}9] UB}UMpPUeY OM) 'ZO0TZ eUNL U}g] ,SIed1YO AeJOUOH pue sjuapiselg YUeU] 0} JOUUIG S,UUY pUue UN]V, JO} NuawW ‘sepnjou| ‘aouapuodsaog "L00z 48q0}90 Up UO Bunaay pleog ssoauisng pue Ajjsnpu| ay} Jo saynuiw pue 1Q0Z 48q0}90 pez UO soIsAYd JO a}NWSu] OY} Jo a}e1O}a/y Buaeulbuy ay} Jo WOY PIU} BU} 10} SOON Bayes Z all4 ‘(sseursng Joy Buyaiig syyBisu) Aey) gaily | ajl4 ‘(sseursng Jo} Buyaiig syybisuj Aoy) aay eljesysny ‘,uoHeAouu] pue Hulpue}suapun ‘Msaaoosiq yBnoiy} Abojouyoe| Bulaug, 9lLVcO80NO Jequinn aoualajay 0cVZ080ND 6LVcO80ND aBuey a}eq Ayjueno 8LVZO80YND Z1LWc080ND uondisoseqg epll L002 - 1002 oly 9}e10}09/5 Buueeulbug *sdaded J0} |e pue uoleiysibas ‘soisAud sjeuayeyy pue Jayeyy posuapuod, osjy ‘Bujsasyy ddOS pue seyiwmwoy uoHeJouNWAaY gO| ‘Hujeayy aalyejuasoiday jenuuy ‘ae}!WWoD S,JUBPISAl ‘IOUNOD JO} siaded Huljaaw say}O pue sajynuiw sapnjou} ‘suaded Huljsew jiounoyd ‘eoues4 ‘Hujsayy louN0D Sdq ‘Bulyeaw sayouelg ‘oapiA 4 yey sugqueg Buipjing, a1 eBpuped uesns YM Buyjsew ‘sapnjou; ‘suoded Huljyoaw jlounod ‘aoues4 ‘Huneayy |lounoD Sz ‘Bbujeew sayoueig ‘oapia H4 yeUL SuseeD Buipjing, a1 eabpuyeY uesns YM Buljeow ‘sapnjouy ‘suaded swos pue swwelbold “sBulyjnd ssid jo uolelidwoo ‘ssaippe $y Jo yoeujsqe ‘syuly Aujsnpul-Ajisuaaiun Hulussou09 UONJEWIOJUI JO} JSenbei a1 s}UsWPYed~ap AjissaAiUN WO Sal|dai ‘sapnjouy ‘sBunjno ssaud jo uolejidwoo ‘ssaippe $y Jo yoeujsqe ‘syuly Aujsnpul-Ajisuaaiun Huluseouo0o UONEUWUOJUI JO} JSanba a1 S}JUBWPedap AjisJaAIUN WO Sal|deJ ‘sapnjou] "syapyoog soiskud JO 8}n}}SU| JOJO !,auN}Ny UNOA JO} UOISIA eB ‘Gof ay} ysNI - soIsAYd, ‘UOISSA8S 100Z/000Z }Ja}yOog siequayy |lounoDd ‘esouepuodseos; ‘siaded Hurjsaw ‘sapnjou| SUaqoY YIN JIS JOSSAJO1dg “8ZIS JOU} O} anp sped om} Oj! }|dS usaq aAeyY jng aIIy auo pewio} Ajyjeulbuo Z Wed pue | Wed | Hed 666) ‘sbujooy\ clLdc080uo Z Hed ‘6661-8661 ‘shujeoyy LLdz080uo | Hed ‘6661-8661 ‘shujsayy 0ldz08s0yuS Busey] seajejyussoiday jenuuy 608c080HD Z Hed ‘666 dy ‘(pucyjes) sseiBu0D ‘9ZIS IBY} O} anp syed om} oj! }I|ds useq aney jng a] uo peo} Ajjeulbuo Z Weg pue | ped L Hed ‘6661 Idy ‘(puoyjeS) ssesBu0D 80dc080yo Z08c080y9D 908c080Y9D 6661 - 6661 6661 - 8661 6661 - 8661 €00¢ - 0002 6661 - 6661 6661 - 6661 vo0d - 0002 L661 - 0661 0861 - ZZ61 8661 - 8661 0002 - 0002 L661 - O661 SOEcO0s0do vodcos0doD ‘suoded Buljaow payejos pue sepuabe ‘sajnulyy Z Hed ‘1661-0661 ‘S6unsey |louno9 €0dc08s0doO 7002-0002 ‘8e}!WWOD SjUuapIseld 86 Ol cz, ON} aly jeuIBUO 866] ‘aayIWWOD sjUapIseld 000z ‘sBujsayy jounod 066) Sey!WWOD Aysnpu| 2u} JO Bujeow e Jo sa}nulW !,da}IWWOD sy pue BoUua!DS ‘uoleonpy SUOWLWWOD JO BSNOH By} 0} UOISSIWIGNS SoIsAYd JO a}N}I}SU] SUL ‘Spjo 1eaA 61-9] JO} UOISIAOJg Hulules| pue uoHeonps, ‘sioded Hurjeow Jayjo pue Sd}NUIW |IOUNOD ‘,UsWO/A JO} Hulules | JEUOISSajoJq, }e/ydwed ‘sapnjou| | Hed ‘1661-0661 'sbujeey jlounoD ,SedeUNS puy S| dnoig BdeYNS *Y wily UIYL, a9 aly |eUIBUO dnoig saoeyins 9 swjl4 uly) aBuey o}eq Anueny gc080yD JaquinN aoudlajay eB ‘gouspuodseaoo pue sioded Burjsayy c0dc080ydo L0ac080uo siadey buyaapy) 900¢ - ZZ6} uondiusseqg "YOIeW ISLZ ‘e]UeNy Ul UOHdadey ‘QOUSJBJUOD SAI] JNO Ul BOUAIDS :}yHiseso4 pue soisAud, ‘0007 AUenuer ujOZ Yyoseds JauUIG SpPIeEMY ‘6661 J840}90 }SLZ SMO}||94 MEU JO} YOsads SWODIEM ‘666]| Alenuer }s1z yoveds Jouuig jenuuy ‘666) Aenuer UG]. SPJO7] JO BSNOH ‘666], UONdeOeI soIskyd JO a}NyWSu] YN ‘sepnjou| ‘996, Auenuer pig UO YD Aq uaAlb aunjo9] Jo Oda paidod0}oYUg ‘seyoseds dO}, 3!) ay jeulbUC | a14 ‘seyooeds adUdJaJUOD Jenuuy uOHeonpy BOUdIDS JO} UOHeIOOSsy ‘,81N}9e7] soisAyd JO a}n}}suj, jeEnBneu| ‘sayoseds c0O0cO80Y9 LODc080ND SUaqoOY Y}aJeD JIS JOSSAJOJd 6661 - 6661 9861 - 9861 8861 - L861 8861 - 2861 L002 - 0002 9002 - 1002 c00¢ - 9864 seyoeeds 92080YD ‘\uoHeonps JeybIH ul soisAud, ‘,Aujsnpuj ul ysioisAyg ay], ‘Se}nuilw ‘aouspuodsasOo ‘sapnjou] c Hed ‘uolyeonpy soiskyd JO} sayiwwoy juior “BOWIWIWOD uojeonpy soiskyd YOO, aii} aly |eulBuo | ued ‘uoneonpy soisAyq JO} sayiwWoy JuIor ccdc080ud Lcdco80ud ‘\uoeonps Jeybiyq ul soisAud, ‘,Asnpu] ul }sioIsAyd aU], ‘Se}ynulw ‘aouepuodsaoo ‘sapnjou} ‘suaded payejoi pue epusbe ‘saynulyy L002 - 1002 L661 - 2861 ‘gouepuodsaOo ‘saynullwW ‘sapnjou| SO}PIWWOD UOl}BJOUNWDY 0cdc080uo 000¢ - 0002 SO0¢ - £002 €00¢ - L002 9002-1002 ‘ee}}!UWO0D spiemy 6L8c080YN9 000Z ‘ea}}!WLUOD SspleMy 8lLdc0s0uo “gouapuodsaoo ‘sule}uoDd € aIl4 ‘pueog sseulsng pue Ayjsnpu} ‘aouapuodsaoo ‘siaded Huljsew Jayj}O pue sajynulw :sepnjou| ‘aouapuodsaioo ‘siaded Huljaow JayjJO pue sajnuiw :sapnjoul “BOIWWOD SpueMY 2U} JO Sa}NuIW ‘aoUepUodsaJOO ‘sepnjou| a0ualajoy “L861 Ul [IOUNOD OY} O} UO!}D9/9 S,YH HuluJeou0d sia}a] Sapnjoul os|\y ‘sueded Bunsaw pue sepuabe ‘sa}nulp “ssaded 40} |jeo pue uoljesjsibau ‘soisAud sjeuajeyy pue Jayey] pasuspuod, osjy ‘Hunjsasyy ddOS pue sa}yiwwoy uoHeiounWeY qO| ‘Hujeey) eaejuesoiday jenuuy ‘ee}IWWOoD S,JUBPISAld ‘IOUNOD JO} siaded Huljaow JayjO pue saynuiw sapnjou} | aI4 ‘pseog sseuisng pue Ay}snpu} " BaywWWOD Ayjsnpu| saiskyd JO BINWSU] YOO, a} ay jeulBUC SoyWWOD Ayjsnpu| Z a|l4 ‘pueog sseuisng pue Ayjsnpu| Z1L€c080u9 9Ldc080uo SLdc080uo 6661 - 6661 ol | Z Hed 666) ‘shujeey €LdZ080N9 Jequinn aBuey o3eq Ayueny uoldioseq ot vlLdcos80ud 9002 - 9002 “saaj}sni | JO} q}@ JO sjreyap AuewNs ‘souepuodsasoo ‘,UeWUIEYD JO ajOY, ‘sepnjou| UBWWIIEYD BAI}NOEXy-UON JO UOHISOg LOVEO80YNS vOOc - 6664 juounuioddy Ve08s0ydD sUaqoY YyaJeD JIS JOSSaJOlg 2002 - 6661 "9002 Ul preog ABojouyse| pue HulseuiHuy ay} jo 4eyD pajulodde sem yy pueog ABbojouyse| »9 Hulszaoulbug £080uND Z00¢ - 2002 peo |} 200¢ - 6661 pseo Q YOO Z *20-08C-LE Seuldxy ZLOGL JOqUINN ] d}sul4 19sO Bu4y4 SY SHEqoY 9 9 Js, palieqey ‘payybjybiy sey @Y YDIUM JO SUOI}OVS Maj B YD Aq sdeJasq “SoISAYd JO a}NyN}Su] eyL pue Ayainos jeoiskud aul jo sieak GZ] a}e1GQ9|89 0} paysijqnd yoog yo Adoa “sayeloossy pue 397] ay! JG Aq peonpold pueg | saiskud Jo ayN}SUI vodc080uoD Sarshd JO 9}N}}SU] OUL 9 Ajal00¢ JeoIsKYd a4} ‘SIBBA ZI, “‘panBojeyeo USYM PSMAIA JON Z UOISIO/A, dul] HO ewuweBO1g Si9aleD OdPIA SHA ‘panBojeyeo UBYM PSMAIA JON Sul HEbpojg sinwbueq, api) SHA €00c080N9 cOdc080YH9 LOodzc080yuo s}yesseo O@PIA SHA | ayjesseo O@PpIA SHA | peyepun 9861 - 9861 2002 - 9861 ‘986 ‘OAPIA UOHeONpy soiskyd JO 93ny}sSu| A|qISSOd peyepun) aI SUOHEIIGNd dz080yD aoualajay "SUE JO E09 pjaiyeus jo AjisJOAlUA aU} epNjou! swos YHnouye soiskud JO 9}N}!}SU} 8u} 0} Bunejas Ajqissod salouasedsues} 10}99fo1d peaysano sule}uoD ‘ZO0Z JOQUIBAON ‘AxOdS YH YIM je SIOSSAJOJd soisAyd JO BdUaJaJUOD Hulpue}s 9y} 10} auuWeIHod ‘7007 Judy ‘exods YD yolUM je ,Sseulsng JO} suoled!|dw] ay} pue saiHojouyoe| peseg soisAyd jo joedw] ain}n4 au} ‘uoNeAouY| yg UOUSAU], BuSeW soIskyd JO a}N}YSsU] 10} aUIWeIBOId ‘QQ0Z JequIaDeq ‘SUO}}e}AU! YIM J8U}860} YD Aq yoessge JeAIAINS JO} Yyo}as}S JUeDYIUBIS pue AyioeBes, ‘ye} Aleuajd e ul Buyedioiped 10} YX 0} ssasHBu0d OOOTZdIV OY} Woy SsyUeU} JO J9}9] ‘yg Aq suee,A seuor un eu], SeuOr UN] Jo UOHeIOaIdde ‘ s}sIoIsAYd JO} saliunyoddg :yoauuo0g Aju, yooeds JO} yoessqe ‘sule}uoD salouasedsues| PeaysJaAQ eBuey 3}eq Ayueny €002080Y9 saquinn c00¢ - 0002 ayy / Z 9l4 ‘sayoaeds ont vOOcO80ND uoldiusseq VLC sUaqoYy YyyaJed JIS JOSSaJOjd Joya suoleiedoO se gO swuul| uaydajs jo yueujuloddy vOOEO080NO @ANdaxy Jalyo ‘peay yyley €00€080ND 9002 - 9002 oly b 9002 - 9002 al | ‘aseajas ssaid :sulejuoD “UOHOW UYOr JQ pue SieaUIBUZ |IAID JO UORNSU| ‘JE1QUSD JOJOBJIG ‘SeyjNO4 WO] Jo soUspUOdseOD ‘g| 4 peubisap -81 BY} JO BINJONIJSs BOUBUISAOB aNjNy ay} UO BOUBPUOdSaOD ‘sapnjou| 9002 Jequiaydas VL JOSIP SANDExe By} Jo Oday (yf) |loUNOD BuUseulBuy ey} jo peog ‘nodW pue pueog ABojouyos| pue Bueeulbuy MON, ‘9002 Jequia}des ‘Hulsey GL e Jo soynuilw pue epuabe ‘siaauibug jesnjons}s JO uolN}}SUu| 9y} ‘AAINDEXy Jalyo ‘ ‘uo}ey ¢ YEy IG YM BOUEpUOdSea.OD ‘aJOO/\ JOeYdI,| JIS pue WOGSO Ia] YIM BuNjeaw e UO Sa}OU '9N0Z Jequie}des 8 GLO 9y} 0} UoNe}UaSaId ‘ yA ABojouyos| pue Buueeulbuy, YS Aq sapl|s uoljejuasald ‘peay Uyay SAIINDEXy JalyD YIM soUspUodsaJOD SepNnjou| “ soul|diosiq Hulseulbuz ul Ayjeny yoseasay jo Juawssessy 3y], ‘GOOZ JOqueroN Zz Buyjesw }wwns Huuseulbuz yo Aiewuuns ‘,900z Aeniqe g Buyjeow ‘sjooyos ul Aba}es}$ Huueeuibuy pue ABojouyoe| :SS31, ‘sepnjou| 9002 - 9002 aly | ABojouyos | pue soua!dS ‘Bueeulbuy suey JO a}n}}Ssuj oy, cODE080NO 9002 - 9002 Hurseeuibuz jo Awapeoy jeAoy ey LOOE080YN9 2002 - 9002 sajl4 joalqns 9 aouapuodsauog 9E080Y9 900¢ - 9002 9002 - 9002 9002 - 9002 Hunssay jeunBneuy ‘dnoig Bupiony julor jlounod eous!9S/q13 “Aued Buron julor Jo uoisodwo9g, ‘JSOJa}U! JO SBae poyeys pue dnolyg Buon, julor pesodoid oy} ssnosip 0} Bujaaw au} UO 9j}oOU, ‘gj ay} Jo diysueWUIeYD Jo soue}dso0e ajqissod S45 Bulpuebei ajou jeuosied ‘aouapuodseauoo ‘epuebe ‘sajou ‘sepnjou| "9002 Jequia}das ujgz pue aunr ujg ‘Waquieceq U}g UO Huljeaw Jo} suaded sule}uoD “pueo ssed ojoud onsejd s,y5 ‘pseog ABojouyoe| pue Hulseulbuz ay} jo weyD se juaujUIOdde sHaqoY YJaIeD JIS JOSSEJOld Bumpodai ,psojxo jo Ajisssaiup Oy} JO JaWa]SMEN OU] - JULIAN, ‘sepnjou; ‘uoljejnyesBuod jo sia}j9] ‘s6unjno ssaud ‘aseajas ssaid qja :sapnjou| "SUBIIIINM J8}8d JIS UBWUIeEYD Bulobyno wo $ia}9] Bulpnjoul aouapuodsaijoo sule}uoD asuodsey ‘uewuleyo se juawjuloddy aduspuodsaloy ‘ueuuleyd se juawjuloddy cOVEN80ND Jaquinn aoualajoy wey se juowjuloddy s,.y5 9, Ayoygqnd voveo8s0YdD suadeg Burjeeay g&080y9 9002 - 9002 9002 - 9002 sBuljeay pseog LOae080do uondiusseg epi 9002 - 9002 oBuey 93eG Aynueny aly | aly | aly | cOEEO80No eO0VeE080d9 “(g yep) uejg jeuoneiedO pueog Abojouyoe| pue bulseulbug au, pal} seded :dnoug Bupyojg julor jlounod soue!9S/g1y au} jo Buneew jesinBneu! ay} Jo pue sHhuljoaw pseog Jo sajnulw awos sapnjou| "9007 JEqWaAON Ujpz payep Jaded yesq “LANLAS OSD JexeqG GUUOAA JQ pue q14 OAD YOHOW uyor 1q pue ueug JIS UgeMjeq Huljeew e Hulysiiqe}se abueyoxe jews “UONEUWOJU! |eUSpyUOS puke jeuosJed sule}uOD SHaqoy Ye IIS JOSSaJOJd DIOP OMA, e :AWOUODZ 9y} JO} S|[I4S, ‘yooeds ,QIN}N4 BU} JO} Lode08s0ydS aouapuodsalog jesaue5, \pseog ABbojouyoe| pue Hureeulbuy ay} JO} SOUELIBAOD MeN, €LOCO80YO cLOEO80YNO Japuag uelg JIS ym soUapuOodsallOD LLOE080NO ‘paso|g UOHOW UYoOr JG 0} J9}}87] OLOE080ND UOSGOG J9}8q U}IM soUepuodsaOD 60900809 peyepur) 2002 - 9002 900¢ - 9002 9002 - 9002 9002 - 9002 2002 - 9002 9002 - 9002 9002 seyoeeds Ged0s0y9 ‘900Z JOEqWaAON U}p] payep abeyoed Ayejes s,uopoy jg Bulusaouo0o JOO] “GLA BU} JO JOTIHO SAINIEX> JolyD BY} SEM UOHOW UYOr Jq "IE BOUSIDS ByOIqbag AjISJBAIUP) PJOJXO ‘JOJODIIG DIWApeoVy 2uU} SEM UOSGOG F J9}8d JOSSAJOJg ‘“SAelU] YoIeasay ABieuy 9y} pue esudiajuy pue uoNeAouy| JO} 34}U9D ay} Jo dn jes a1 aBueyoxe jlewy ‘yno>F puke g] J JO ssauanijoaye jeuoljesado ay} SAOIJGU! 0} UOISSNDSIp e JO Sa}OU !,MaIAa AYed piu} e JO} punosByoeg - suoiesedO yNoFJ, ‘a|Pi4 fF IOSSaJOld YPM yey} Bulpnjoul eouapUuodsea.od !,800Z-900Z Ueld IIHayeNS NDF, ‘900z Alnr ‘yeueyew uonejuasaid ‘15 0} jesodosg Woddns pue sadiniasg NDI, ‘sepnjou| “ADojouyoa | pue goualns ‘Hueeulbuy suey Jo aynj}YWsu] ay] peasy Yyey ‘YNZ JOJOIIG aannoexy ‘Aeswey Maipuy ‘yndyQ UeWUIeYD ‘Ja/pPl4 |ey JOSSeJOld UIM BoUapUOdSaJOO ‘jeUa}ewW UONe}UNSeId ,g | 4 pue yNDq, ‘sepnjou| 9002 - 9002 9002 - 9002 ‘paso|g sBuines Aouaioyyy ‘gia pue yno4 a0ua13ajay ‘yaded Buldoos yelp sureyuoD “Qyesp) jesodoud yoaloid WALLS ‘}sna, jeuysnpuy ay, ‘buynjonsjses ay} JO We 9y} UO Se}OU Ud}MpUeY ‘HuljaaW Pseog e JIeYo oO} ajqeun Bulag Wody aouasge Siy 0} ANP YH JO} JUudW}e}s ‘yaoA\ HuUBoUlBug pue a0ual0s JeuOHJeN a1 Janbayoxy ay} Jo JojjaoUeYD ‘uMOIg UOPJOD UOH 34 0} JUaS Jaa] Jo Adoo ‘!gQ0z Jequwiajdas Gz ,uOl}Isues| pseog QU} JO SJON VY, ‘PEOY UPEy WO. $19}}9] ‘UOIEAOUU] PUL BDUDIOS JO} 9}e}S jo Aueyaioas Japun Aiejuswelyed ‘Aingsules pso7] wod J9}}9) ‘sepnjou] “peso|a ala pue 4nO3 ubledwey jeuojowoig Huesulbuy 9g0D€080Y9 eBuey a}eq Ayueny 9002 - 9002 aly 1 saBueyd soueUlaA05 SODE080ND Jaquinn uoldiusseg ant 8090809 Z090€080Y9 6661 - 6661 v00Z - 0002 oly + aly + “SONBINOS |EUOISSAJOJg pue poulesy JO} 666) Aeaing Aueyjes, ‘s}uaAe pue sainjoo] UOePUNO} 10} SB8DI}ON “gouapuodseao0d aWOS '1Q0z AWOU0DF ebpajmouy e poddns 0} sj|I¥S ay} BAey puejj}OoS s90q, }a|4ydWed ‘sejnulw ‘sepnjou| Ay JeEUIBUO "6661, 2 s}UaAz 9 SowWUeIBOId cOVvO80ND seynulyy lounog LOVvVO80YD vO0d - 6661 siadey Buaay Vv080yd9 sUaqoy YyyaseD JIS JOSSaJOld ABojouyse 9 BDUBIDS JO} UOIJeEpuNnoY vos0ud 9002 - 6661 9002 - 9002 "900Z 18G0}90 UZ] UO USAIB UONEJUaSad JUIOGJaMOd SUIe}UOD “‘panBojeyeo UBYM paMealA AjjN} JON ‘9002 0 ZL JUOD SINS G13, an aly jeulbuC 9002 48q0}90 ‘BOUBIOJUOD SINS GLA ‘,e1NjNJ eu} JO} BDIOJJONA & ‘AWOUODF 9U} JO} SI|IHS, ‘90/0L/€ uoHejUuasald WEIS G15, 81} a1y |eulbUOC 900Z 18q0}90 ‘uOl}e}UasSald eis - preog ABojouyoe| 9 Bureeulbuy OU} JO BOUBUJBAOH INN 9UL, 90°6 92 Dujeeyy pueog -BDUBUIBAOD BININ4 GIF, aij} ayy peulbuO 9002 Jequiajdas ‘ pueog ABojouyoe| 9 Hueeulbuy OU} JO BOUBLIBAOH sN}NY eu], 9000809 SOGE080YoD vodeos0Ydo €cOde080uo ‘penBojeyeo UaYyM pamMealA AjjN} JON 9002 - 9002 9002 - 9002 9002 - 9002 ‘panBoyeyeo UBYM paMalA Aj|N} JON "900Z 18q0}90 pug UO He}S GIF 0} YH Aq uanib uonejuasaid JUIOGJaMOd ‘9002 Jaquiajdas ujgz uO pseog 2u} 0} YH Aq uanib uole}Uasad JUIOGJaMOd “panbojeyeo uaym pamela Ajjnj JON "@SED BU} aq 0} WAS JOU SBOP si} }Nq (OSIP SIU} UO SyJe} puNWeIG 9 Ja|PENd, Hulpeei ajou }]-}SOq e SI peyoe}y ‘9002 Jequia}das ujg UO UAaAIB UOH}E}UBSOId JUIOGJOMOd SUIe}UOD ‘9002 49q0}9O ZI} ‘,SANINA OY} 10} BdIOJHIONA YY ‘AWOUODF AY} JO} SII!4S, ‘9007 ay} 0} uoNejUasad ‘ pueog ABojouyos| pue Jaquiajdes 9z pueog g] J BHuuseulBuz ay} JO BDUeUIBAON sINjN 4 BY, ‘9007 Jequa}das g GLO O} uonejuasealg skeq AJBUIN }SJI4 GU], {JO} S|eue}eW UOHe}Uasaid ‘sapnjou| "1IN4-90°6'8-G.LF, On aly feulBUC g00z Jequiaydas ‘G15 0} uonejuasalg ‘sheq AJOUIN }SJI4 OU, cOdE080YD Jequinn aouasajay epBil oBuey a}eq Aynueno 9002 - 9002 al | Jeuayeyy UOIe}UaSaIq uondiuoseg SWaqoOY Ye IIS JOSSIJOJd L002 - 0002 0002 - 6661 6661 - 6661 “aouapuodsaioo ‘sueded Bujaaw ‘}lounod au} Jo sanijoalgo ‘suonesiuebio JOqUuIaW JO }SI] eUa}UD diysuequiayy, Jeded :sapnjou| "lOUNDD BdUaIDS ay} JO auNjonsjs pasodoid 24} JO 9}0U Bulpnjou! (seynyysu; ABojouyoe| pue aoua!dS jo jlIoOUNDD]) | LSD e1 BoUepUOdsaOD ‘900Z eUNLF U}g] UO YOUNe 7 3y} 0} dn Bulpes| yiomueded ‘Aingsules pio7 Aq yoseads jo 3x9} ‘aseajau ssoud ‘sapnjou| ‘ylounoy BOUBIDS By} 0} ewWeU Jo BBueYUD 31 BOUapUOdsaOD puke Sa}nuIW Ssepnjou| diysioqueyy €0VSO80YHO youne] »% JUBWYs!|qe}sy sHuljealy Se}n}}sSu| ABojouyoa | pue soualds jo jlounoyd sul cOVS080YH9D LOVSO80Y9D LOO¢ - 6664 JUBUIYSI/GE}SF VS080YD *99}}JIWIWOD 9AI}NDAX 9y} JOU [IDUNOD 9y} jo shuljaaw a19M pieog snolAaid ay} jo SHhuljoow ay] “pueog Mau e Aq paplAoid Sem 3d}IWWOD 9Al}NDaxy 9y} JO UO!}OUNY 84} JBWeYD S}I poyuUeIH sem [1IDUNOD B9UaIDS 94} UBUMA "99}JIWWOD S,JUDPISIld & PU 99}}IWWIOD 9AI}NDEXq ue ‘pieog B Jo Ajluewiid paysisuod AjjeuiBio jlounoyd aoualdS ay "9002 9} 0002 WO} [LOUNOD BIUSIDS 94} JO JUBPIS81d SEM YH c0evO8s0ydO L002 - 6661 900¢ - 7002 €00¢ - €00¢ 0002 - 0002 lnunod BDuUa19S s080uD ‘saynulw Buyeew jiounoDg awos sapnjou} aouslajay aouapuodsadoy jesauey €002 uolssnosiq pue Jouuiq ,uoneynsuod yoseasay Ayissoniury JO Ajjiqeureysng ay} pue jUaLUSSESsSY YOJeaSayY JO MAIADY SUL, 0002, S11} ay jeulbuO 9|I4 souapuodsaOD ‘yodas spaqoy yjaseg JIS JO [é] }xe} pue sHulpasdoid jo yoda pajyuud ‘jajydwed sapnjou| sajl4 joalqns 9 aouepuodsau05) cOdv0s0udo Loav0s0udo gv080y9 Jequinn uondiuoseq opt 900¢ - 0002 aBuey o}eq Ayueny ‘suaded paj}ejas pue sduapuodsaJoo sapnjou| 827 SUIqGOY YJWED AIS JOSSBJOId 0002 - 0002 ‘sioded Buljeaw ‘aouspuodsauoo ‘epuabe ‘sapnjou| 0002 - 0002 “gouepuodseauoo ‘saynulw ‘epuebe :sapnjou| €00¢ - 0002 sbulaapy eayIWWoD eAjnoaxy 25080Y9D S002 - v00Z ‘siaded payejes pue sepuabe ‘saynulw ‘sapnjou| 0002 Jequia}dag 6z ‘Bunjssy sayiwwoy sAINDexy 0002 eunr Zz ‘Hujeayy seyIWWOD sAI}NDexy cOOS080HD LOOSO80YHS G00z - €002 G00z - £002 “g0uUspuOdsaIOD ‘JaWeYD ay} Jo UONeJUsWA|dU], Jaded ‘AjaIN0S jeAOY au} JO Seay pJo7] pue xoD uaydajs yyIM soUBPUOdSAIOD ‘,ADUSIOS WO. S19BIeD, 81 sdUspUOdsSeOD ‘siaded payeloosse puke sa}nulw ‘epuabe ‘sapnjou| JayeYyD MeN 84} Jepuy sbuIjsay jlounoDd @ Hed ‘JOUCUD MON OU} JapuA SHhuljeayy pueog "@ZIS JIU} O} NP Ids uaaq aAey jng 2] BuO pewoj Ajjeulbuo Z pue | seed | Hed ‘JOUCUD MOEN 9y} Jepun sbuljsayy pseog 0laS080uo 608S080N9 808S080Y9 Z ‘pueog piO au} jo Buneay jeu! Z08S08049 €00Z Jequiss9q €00¢ - €002 €002 - c00¢ ‘Ajuo epusby “Buljeew jlounod eoualds }e ayjiAIN| yo Ainqsures p07 Aq uaaiB yoseds Jo 3x9} ‘swog| x swudG) Buunseew ‘eQoz eUuNnL U}yZ ‘Aeq syurq Aueyuaweiied Aijsiayy jo Ajain0g jeAoy ou} ye Hulyeods YD Jo udesBojoud snojoo ‘ywapeyD jeAoy e JO} pig s,IOUNOD BDUaIDS eu} Buioddns souspuodsaoo ‘| Jayeyy jeAoy 10} UO!}N}8q, Jo Adoo ‘NOS ‘Woy ‘sbujeayy eanoexy ‘sbunsayy pueog Jo sejnulw ‘sepnjou| "AJJUBD PIPE] BOUSIOS QY} 0} UOINGIJUOD jlouNDD soUAaIDS ‘dnolg JUSWUOIIAUQ OU} UI BDUBIOS ‘uoloa]Q Jelauad ay} pue soUaIDS ‘Hulsey se}!WWOD sAI}NDexy 0} Buea: swe}! ‘sajyou ‘souapuodsaos ‘suaded Buljoow ‘sapnjou| 0002 - 0002 0002 - 0002 L00¢ - L002 L002 - 1002 L002 - L002 €00Z 8 Z00z pseog a4} Jo sHujeay\ 908S080uN9 aoualajoy sBuneey| JOUuJO pue L00z J8qo10 O€ ‘pueog ay} jo shujeo\ L00z eunr 6) ‘pueog ay} jo Bunaayy L00z Auenuqa 0z ‘pueog au} jo Bujooyy 0002 48q0}90 L¢ ‘pueog ay} Jo Bujaey\ 0002 eunr 9g} ‘pueog ay} jo Bujeey) ‘aouapuodsaoo ‘sajou ‘siaded Huljoow ‘soepnjou} “gouapuodsaoo ‘sajou ‘siaded Buljoow ‘sapnjou} cOEeSO80Nd cOESO80ud SOESO80NOD vodsos0ud aBuey o}eq Aynueno ‘sajou ‘syeded Bujsew ‘sapnjou} ‘sojou ‘syeded Hujsew :sepnjou| sbullaayy pueog gSG080y9 Jequinn opi G00 - 0002 uondioseq LOasos0Ydd sBuljaayy dnoig Ajal00S ul eoUua!I9S vOASO080ND “Ayaln0g pue ddUualIoS UO SINJEJ9}I7] JUBDOY JO MAIADY YY :2oua!INS HuljosuuOdD, ‘aouepuodse.u0o ‘QOUSIOJOJ JO SUS} ‘siaded payeioosse pue epuabe ‘sepnjou| “skemujed juened Buibeuey sonsoubeiq peyesb9}Uu}, podal !,dnoss yyeaH ul BoUa!dS jIoOuNDD sdUaIDS au} Aq Auinbuy uy :Apnjsg sojsoubeiq payesbajuj, Jaded ‘sojoay uejy ‘epueby ujyeaH-F uy ‘yueesay jedipewolg pue aieouyjeayH dr peulor, sapijs uojeyuaseld JUIOgJOMO"” ‘sioded uoleiosse pue sepusbe ‘sajnuiw ‘sepnjou| ‘suoded payeioosse pue epusebe ‘sajnuiw ‘sepnjou| sUaqoy Yyased JIS JOSSajJOld S00z - 0002 9002 - L002 L002 - 1002 €002 - 0002 vo0d - vO0~ 9002 - S002 vo0d - vOO7 c00¢ - 0002 900¢ - 000¢ sBuljaay] dnoss yyJeaH ul BDUdIDS Hunjssayy jeunBney ‘dnoss yyeayH ul aoudINS €05S080u9 c0AS080Y9 900¢ - 0002 SaaJIWWOD ¥ SANOID JEYJO 4S080Y9 ‘epuabe ‘sajou ‘souepuodse.oo ‘sapnjou| Ba}IWWOD S}UapISald L0SS080N9 " SJSIJUBIOS [EUOISSAJOJd JO} PIEPUL}S BU} JSIJUBIOS POJOWeYD 19SD, {Jayoea | BoUdIDS palepeyD, Jeded ‘si JUuedIoed ‘auesHoJd ‘saepnjou; "SO}NUILW -JO}a|SMAU IOUNDD BOUaINS jeinBneu! ,sman |lounod soualcs, ‘sieded payeloosse ‘epuebe ‘sapnjou| OUNDD |iNJ jo Bunsey 9 WOV ‘Auowele9 piemy jeloeds voasos0ydo 9002-S00Z ‘Bunssyy jJesQUSy jenuuy €0dSo08s0Yy9 cOdGS080YH9 LOodSO80uo “ssoded pajyeloosse ‘epuabe ‘sapnjou| ‘sioded pajyeioosse ‘epuabe ‘sapnjou} €00¢ - €00¢ L00¢ - L002 007 ‘Bunjeay jesouay jenuuy Z00Z Hbuneseayy jeisuey Aveulpsoejxy 8 2002-0002 ‘sbujeeyy jesoueD jenuuy "seynul “SHUSIOS pajapeyy oy], Jeded ‘suaded Bulyoow ‘epuabe ‘eouspuodsaos ‘dnoig Q0UaIDS Ul YEAH jo Buljaaw jeunBneu! jo saynuiw ‘saynuiw ‘sepnjou| L00z ‘sbunseyy seyiwWWoD eanoexy Loo Avenuer 9} ‘Bunsayy sayiwwo0y eAindexy pieog MAN 24} Jo Bunjaayy }sul4 2 ¢€00z2 sbuneayy eeywWWOD eANNoexy ‘gouapuodseuoo ‘seynuiw ‘epuebe ‘sapnjou} €090S080Y9 Jaquinn aoualajay aI | aly | aly p aly 1 sbunaaypy jeiauay jenuuy dS080y9 Z00Z ‘sbuneayy seyiwWoD eAINoexy 909S080Y9 S0DSO080Y9 L002 - 1002 L00z - 1002 “gouapuodseaoo ‘epuebe ‘sapnjou| oBuey o3eq Ayueny uolndiusseq oplh vOOSO080YD 9002 - 9002 go00z - S002 vO0Z - 0002 So00¢ - S002 go0c - S002 G00z - S002 “@AINDOXA Joyo Su} |IN} e JO JUaUjUIOdde 91 BdUapUOdSaOD ‘sapnjou| SUaqoy Y}aJedD JIS JOSSajOld 9002 AON-390 ‘djl JeseUaD Q BDUBpUOdsaIOD vy HEd ‘SOOT ‘all4 Jereued pue soUepuodsa0D € Hed ‘Go0z ‘all4 jeseuUad pue BdUdpUOdSaOD 7c Hed ‘go0z ‘all jeseuey pue BdUdspUOdsaOD "Sladed 9Soo| JO UOI}Da|JOO e WO} payeaso useq aney p pue € ‘Z ‘| SHEd | Hed ‘GOOZ ‘all4 |esaUed 9 BDUaPUOdSaIOD Z Hed ‘F002 -000Z ‘a}i4 je1aued 9 BoUspuodsa0D “paso|d ‘OZIS JI9Y} 0} ANp yds Useq aAeY jNq a4 auo pewio AjjeulBuo Z Wed pue | Wed L Hed ‘v00Z -Q000Z ‘aj! |es2Uey pue BdUBpUOdsSaIIOD Z0ASO80YND 904S080YN9 S04SO080YD vOASO80YND €04ASO80YD c0ASO80YD L04S080Y9D “UONEUNOJU! [eUAapPyUOD pue jeuosiad aWOs sule}uoD “L002 Kew |Z ‘lOuN0D aoualdS jo 1O}OaIIG JO} }SI] HOUS ‘SMdOD 2 sioded ‘loUNOD edUaIDS aU] JO YOUNR] a1 Ainqsules pso7 O} Ja}9] ‘oO0Z AWenuer 0z ‘uoleAouU] pue aouUa!DS UO doysyZo/A S,Aunqsules pJo7 ‘sepnjou| yoO0z - 0002 2002 - 0002 sajl4 Joalqns 9 eouapuodsau0g AGO80Y9D 9002 - 9002 vod - €002 ‘gouepuodsaoo ‘sueded ‘epuabe ‘sapnjou| aousd1ajay ‘epuabe ‘aouapuodsaoo ‘sapnjou} “Bulpunj a1 souapuodsao| ‘jag yooaloud ‘ QBOUSIOS WO} SIBBIED, 0] pee] UeD BOUdIDS Ul SEIPN}S JEU, MOUY O} Bunuen, ajdoagq Buno, Jo} Julog Burpeys ajGuis ‘anbiu¢ e - aoueINS Woy S19aIeD, !:WNIOSUOD JOalolg pue dnold Bulysop, ‘GOOZ eunr seyeiloossy abes ‘jesodosg ublsaq pue Hoday jeul4 VUuaIdS WO, sisele9, ‘ssoded Bunaew pajejai pue saynuiw ‘epuabe ‘aouapuodsaoo ‘sepnjou| “Gooz Auenige4 g buljeaw 10} saynuiw ‘suoded pajejas pue gooz unr 1z Bujaew Jo} epuaebe ‘a0uaJajoJ Jo SWJ9} Yeup ‘sepnjou| dnojg Buiaa}sg eoualns Woy sigaIeD Bunjeayy sueuuIeuD Apog AuojejnBay 805S080YN9 dnoig uo} Burying, Buluue|g A6a}e4S Z0SS080N9 dnojg Aoljog uoneonpy ul soual!9s eBuey a3eq Ayueny G00z - S002 G00Z - S002 GOAS080Y9 49quinn uondiuoseq epi aly ayy L 905S080Y9 SUaqoy Yy}aJeD JIS JOSSaJOld ‘yooz ‘Abojouyoe| pue Bulaeulbuz ‘aoua!ds Ul UBWO/A JO} a1]UaD BdINOSEeY YA eu} JO YouNe7 9Y} 0} uOHePAU], | ABojouyde| pue Bus@euIBuy ‘eous!dS Ul UBWUO/, YIVALAS Bunuswejdwod, !e0ua!0s ul UBWO/A JO} JSOOg MAN VY, :yeedS s}sioisAyd UBWO/A, ‘SHOdas snje}s ‘.GoOZ eunr ayepdy AANOW OYNMN, ‘ MOM pjel4 so sBulpuly jeniuy pue ssesHoig ‘Ayisuanig pue Apyenby PUB SAI}9ID0S JeUOISSAJOJq, |,dnosg uoHe}Uswaduy] ,, |S ul UBLUO/\A Jo} ABayesj}S,, 24} Jo BOUSIBJaY JO SWUa], ‘{eouUspUodseJOO :sepnjou| G00Z - v00Z ABojouyoe| pue Huvseulbuy ‘aousi9s Ul UBLWO/ JO} B1}UBD BdINOSeY YN vl4dSO80Y9 ‘yoaloid sjooydS s,|IOUNOD ddUaIDS 81 BdUBpUOdSAaOD ‘SUO!}E}OUUe YIM Wg ay} Wo ABojouyoe| pue BOUBIOS JO BOIJO BY} 0} BDIAPY A}JBINOS U! BDUAIDS, ‘1 SO 0} sdIAPY Vg Ayal00g puke BduaIDS 0} BsuOdsayY jlouUNDD soUaIDS YejG, ‘sejou ‘sepnjou} €002 - c007 S00¢ - S002 vod - O07 GO00Z - 7002 ol | aly 4b oly + oly | Ayal00g pue soual0s, | SQnH Jeuoibey, ay ay jeulbUO sqnH |euoibey € Hed ‘Apnys sqny jeuoibey uojeonpy ABojouyoe| pue Hurseulbuy ‘aousi9s Z Hed ‘Apnys sqnH jeuolbey uoyeonpy ABojouyoe | pue HBurseuibuy ‘aousi9s €l4gO080u9 cldSO80u9 LbL4ISO80Y9 014S080YN9 “SuOnepuswWwoo.ey pue poday ‘BDUSIDS S|OOYDS JO} SqnH Jeuo!Bay, ‘Adoo Ja}sew ‘suolepuswiWOdeL JBUOISIAOId pue Oda YeJp OdUsIDS sjoOYoS JO} swiNJoy jeuoIHey, ‘sa}ou Bunjseuw ‘!sasjueD Buiusea7 BoUusIoS Y}IM SNUILWA}-0D SqnH jeuolbey 15S sjooyps, !yepsoou0y uoneonpy 14S Jequiny ay} pue asiysOA oul, ‘v00Z Jequiaceq Hodey wiaju| Apnysg sqny jeuoibey uolyeonpy (15S) ABojouyoe| pue Huwsauibuy ‘souals ‘}lounod soualos, ‘| bueeulbuy pue BdUdIDS JO} IBWEYD |L0OZ Bu} 0} Bsuodsay JUSLUUIBAON, ‘ Buipun jeyidea jooyos 0} punouByoeg ‘saiioyesoge aoua!ds jOOYNS, { JSOMUPON S,pue|buy Aba}e135 Boua!0S, Woda ‘aouapuodsao0. :sepnjou} “younog a0Ua!10S ay} Aq peyoddns pue Sajq puke uolepunoy ajqeweyy Aqs}eH au} Aq pepunj sqny uoljeonpy eousl9s sjooyos jeuoiBbay uo yoaloid vy ‘8002-S002 ue|q 3}210dI0D ‘!~O0Z-Z00Z UBld 9}€J0d10D ‘1002-0002 Hoda jenuue }SJ} SHAqOY YJOeD JIS YM Hussy JeaA Boual!os, ‘AInqsules pso7 Aq yooeds jo 3x9} yD Aq yoseds jo }x9} ‘}s!] JsenBb ‘euwesHhod ‘sapnjou| ‘OZIS S}I 0} enp syed sey} O}U! }]dS Uaeq eAeyY jnq Oly UO poo} AjjeulBo ¢ pue Z ‘| sed | Hed ‘Apnys sqnH jeuoibay uoweonpy ABojouyoe| pue HBuyseuibuzy ‘aous!os 804S080Y9 Jaquinn aoudlajoy ZO0Z ‘Ue}|d a}eJOd0D Jo youne7 uondiuoseq ont 604S080YN9 S00¢ - 7002 al | 8002 - 0002 aly + aBuey 33eq AyQuenD C87 SHIqOY Ye AIS JOSSBJOd GO00¢ - vO0Z G00¢ - S002 G00Z - vO0Z 9002 - S002 yo0dd - €002 €00¢ - £002 “s}Juaupuswe YIM HIE} SYD JO 4x9}: Aunjuad SEZ 94} Ul DIIGNd Yj} pue BdUa!DS, 31N}99| s,Ainqsules pJo7] JO }x9} ‘s}uawebueue a1 BdUBpUOdSaIOD ‘sapnjou| “ SIIIYS [AAN7 JOUBIH pue UOReoNpy soual0s, yep ‘asuodsey Abbaye} s||I4S uO s}yBnouL, ‘sooz AeW + ‘Hujeoyy S||I4S BOUaIOSOIg JO} ssoded pue epuabe ‘yA 9y} UlU}IM BdUAIOS JO ainyny au} Buidojaaap uo saibaye}s ajqissod 410} }senbei e 0} asuodse ul paedaid, Jaded e ‘ jlounod soualds aU], ‘|ee}yewW UOHe}UaSaId ‘sepnjou} “b00Z Jequisoeq puzz uolduosuel} ‘SeWwOY]-SIND ale|D pue Aingsules pio7 usemjagq |jeDd auoYydaje], ‘eouelos dn} ys Bulueou0o Ajurews dj| SEWOY]-SIEND as1e|D YIM BOUspUOdsaJOD Sapnjou| ‘9002 ‘Sseyoee| pue sjuapnjs Bulurejay pue Bujoespy :uoleonpy yyey pue soual0s Z]) -Y Jo} soBuayjeyD ay} uo doysyof, Uo}Bulyse(, ‘(e|Ge}punoY YOeasey Ayysnpu|-A}isJeAluf-JUSWUIUJ9AOD) YYINS 2 sueded ‘uoj}Gbuiysen 0} JISIA SYD JO} BUIWeIBOId ‘gooz ‘ABojouyoa| pue adUaIDS JO} uonepuno 4 ay} Aq paysijqnd ‘,uojesogeljopd YN/SN peseeJoul JO} aseo e& a18u} SI - SdiyssoupeY GPY Jeuoeus}U| Hulusy}Huejs, ‘sioded Bujoow ‘SdoysyJOM aJ sjle}ap {}x9} JOJ}O9foid peaysano UO}}e}USsSa/d ‘sapnjou| "AUSQAM SJBAJED BOUSBIOS 91 BoUapUOdSaLION | JlOUNDD Q0UAIDS 10} JesodoJg UOISS8DUOD e}Ua_S, ‘!soUspUOdseOD ‘sapnjou| "BUS Ga pue eseqejyeq SanIAnoY Ayai00g ul aoualos e& Jo JUsWdOjanaq, ‘AJaID0S pue BoUaIDS ‘JaLeYO jeAou jlounod eoua!os a4 Buly piAeq JIS U}IM eoUapUOdsaJOD ‘sapnjou| ‘“G00z ‘.s}Ndjno youeaesay 0} SSa007 UO UOI}E}NSUOD S,yWN S|IOUNDD YoIeEasay 0} asuodsay AjaID0S jeAoy, ‘Sooz IsNBny LL ‘WNOY pue suojesiuebic Jequiay |lounoD QOUaIDS ay} UBaMjeq Buljaayy e JO WOday, ‘eouapuodsea.oo ‘sepnjou} “yodey | abeys ‘dnosg Agmey oy], ‘Yoday wayyy |} abe} - jlounod Bureeulbuy ay} jo ajoy au} JO MaIANY, ‘eouapUOodseaOD :sepnjou| Ainqsuies pio7] Aq yoveds ‘Auesuaniuuy u}g ycsSO080yHo SOJOJYSE | SIS pue uoHeonpy WI} |daV €cASO80YO dW sewoy|-sIung aule|}d ‘dnt as ¢ccASO80YH9 uolesogejoD yoseesay SN-yN eoua]||e0xy yoseasey Jo Sdiysuauped JBUO!}EUJA}U} (13) pieog ABojouyos| pue Buuseulbug JOYEYD jeAoy |lounoDd aduaIDS jo BuljueI ‘ABojouyoda | Pue BOUBIDS JO y OONI “uosewW ff 4IG OONI, 89 ay feulbuo a4jJUay JUBWdOJaAeq pue yojeasay ueedoing ‘OONI SJOUSIA JO Pleog ‘auldIpayy) pue ABojouyoa | ‘aoua!ds jo abajjo5 jeveduy| “Ppeso|d YN ‘AO uapseg UAMa\\ ‘Bulpjnod *H'g JW - uajems ‘iq - esor ues ‘UMOIg ‘D Iq - S}YBIaH UMOPLOA ‘ZJUeIOWOd ‘WIG WAI, en8 ay jeulbUC Wal “L66) Aenuer uj6 payeq ‘SiO}IsI/ JO pueog ay} Woy UONeUBIsal $,.Yy5 Buldeooe ajqqiy g M | WoO 1907 “UOIEWJOJU! JelUapyUOD pue jeUuOsJad sule}UOD vE08080HO JequinN ol L AyQueno e861 - €861 oBuey a}eq 9€08080ND Se08080YN9 uoldiusseq antl SHIqGOY Y}IeD AIS JOSSBJOId Aweapeoy ysi| |eAoy “HHS €NS uOpUIMS ‘UeDIOGg ‘peoy Aepeiey ‘pyq wayokey ‘WAHOAVY, 2!) aly jeulbuC py] wayokey *Aasseld, 2}!} aly jeulbuo pay (JamMseD) yoseasay Aossajd “AssaAiup |OOdIsAI7 X98) YIMpe] JOSS2JO1d NOLONIM Td, 2} aly eulbuC D1d uo}Buniid MalAney soisAUd, “ANID Ajyaioos jeoisAud, a}}!} a] |eUlBUE auloilpeyy pue ABojouyoa| ‘aoualos jo abajo jeuaduy ‘qnig Ajaioos jeoisAud “Joquuinu auoud, pue ssaippe y}IM ,sao}esoge7] yoJeasoy SIU ‘UOISIAIG SO!U0.}99/9 8}2}S PHOS ‘1EMOd fF WG, an aly feulbUC saojesoge] yoeasay sdijiud SSO8080H9 vS08080HD €S08080YU9 cS08080Y9D LSO8080Y9 0SO08080ND 6v08080H9D 9261 - SL6L S861 - ©861 6861 - 6261 6861 - 8861 0661 - O661 c00¢ - 1002 6861 - ZZ61 2002 - €002 "loundd Alosiapy au} Jo Jequiaw e SEM YO 9861 - 0861 ‘oda Juapnjs jenUspyUod sule}UOD ‘suaded Bulyaow ‘aouapuodsaoo ‘surejuoD “pied uoneue|dxe BuiAuedwoooe sule}u0y “a}n}ysu] jeo|Hojouyoe| HueAuen Jo xajdwod uoljesjsiulwpy pue dIWapedy MOU 9U} JO 986] JOEqUIcAOCN U}G| UO Buluedo JBElIdIyO BU} BHunesowawwod UOl|JEPSeW psJNOjOO pjOsy PHT feuoneusayu] WYdI7 ueWeger NM ®4| UyIM eoUapUOdsadOO jJalg !}UaWdojeneq UNO, BuloueUl4 pue soueUIJOJOIW UO BJON Buysig ‘Buno, au} uo Bulyueg, ‘sureyu0D ‘paso|g jlounog Aiosiapy edIsnwoylyd PJojxO ‘1S9 3 LMS YopuO7 ‘uonelodiod ‘djaeqg youeesey jeuoien ‘SOYMEH “Td “JIN, 89 ay |eUlBUO (91g) dnoig ABojouyos | Ys 8 (OGYN) UoHeJodj0D yoleasey juswdojaneq jeuoieN asodebuis ‘gynyysu| jeoiHojouyoe | BueAuey Sv08080YND JOquUINN aoualajay 9861 - 9861 uoljepow 1 aBuey o}eq Ayueny 900¢ - 9002 al | uolepunoy eqeaow uondiusseq 870808049 2v08080YH9 970808089 OBL v6z sUaqoYy Yy}aJed JIS JOSSaJO1d S861 - S861 0661 - 9861 S861 - 9261 ‘yBno} Hebpojg-sinuibHue7z JO wWoj e 94 YO pue siayol/ YM JUsWaeJbe ‘}UaWAed Aoue}NSUOD a1 J9}}9] ‘SUIe}UOD “JOUILUEX |BUJ9}X9 Ue Se JOe 0} S}senbaJ ‘aouepuodse.OD ‘sapnjou| S]UBWNJSU| SIO49I/\ Z908080H9 Zz eishejeyy jo Ayissantuy, O99 ay jeuIBLC ajl4 ‘anduin7q eyeny ‘eAeyey jo Ajisuoniup) “eisAejeyy ‘JoulWeX eyenpesBiapun, aii} ay jeulbUO L aij ‘Induin7 eyeny ‘eAejeyy jo Ajisuaniup 9908080Y9 $908080Y9D Z861 - 9861 L00z - 0002 0661 - S861 aly | aly b v661 - V66L uol||epew | “Jossesse ue se je 0} JSenba a1 sueded sule}uoD “Ssayoyew jJ2q}00) Buipuaye Jo} sjuswebuewe a1 BoUapUOdsaIOD SUIe}UOD Aj}SO/\ “Sea}IWWOO UOI}eJOUNWAI pue juswebeuew ay} uo yes pue SSP AU} JO JO}OGIIG e SEM YO ‘yoda jsuy Aeg Burson, uoneonpy JEYBIH ddHO/ddDS/dO] pue J9}}9| Jejnos10 ‘sueded Buyjsew ‘sepnjou; ‘\V66/ ‘SHON J8q Boe uz jesaye|u | uoIoesadoo5, speas uonduosu| ‘sbey ueoixey| pue ueQWEWYy “uBIPeUeD 94} JO UONeIODap PeAeJHUS YIM UOI|JEPAW PIINOJOD ,JEAIIS, pemny jo Ajisuaaiuy v908080Y9 (SSN) peywiy awayos uol}enuueledns saljisiaAlur) ddOS, 91} aly jeulbuC (ddOS) SIOSSEJOld soiskyd JO BoualaJUuOyD BHulpuejs €908080YN9 c908080N9 ooIXe; ‘eolbojouse | A elouald ap yeuoiloen euewiaS L908080Y9 Z861 - 9861 al L 0661 - O661 9861 - 7861 0661 - 2861 “YZOZOND as AjaID0S JeAOY 94} JO MO||a-+ & SB UOI}OBIa SYD JO “SOYOPCIOGE] PJOMSYINY, 9]}!} [ly jeulBuC soyesoge7 uojajddy puopayyny 066) eunr UlZZ UO Seq YOeW au} Jo AouaBunuod AjaI00g jeAOY ay} Ul Wed YOO} YO "SWIOZ'OL X SWdG| Huunseew yore sydesbojoud snojoo uno ‘s6unyno suededsmeu ‘awwesbosd ‘surejuoD a0ua1ajay “g0ue}d9998 JO J9}}9] SYO pue 8Ziid puny 91N}O97] J9||914-89NIg 9y} YO Bulpueme Joyo] e sepnjou| ‘YZOZOND eas Ajalo0s jeAoy 94} JO MO}Ja4 & SB UO!}D9I|a SY 104 ‘VYZOZOND 99s Ajal00s jeAOY 8y} JO MO}Ja+4 & SE UOI}OAIa $Y 104 “Ayano jeAoy, 219 ay jeulBUO | Hed ‘gouapuodsaog jesauay ‘AjaI00s jeAoY JEYJOW UBSNH 94} Yyegezi|4 UBEND WH 0} aynquy Aepyyig Uyi06 ‘AjaI00S jeAoy ‘YZOZOND ees AjaI00S jeAOY ay} JO MO||a4 e Se UOI}OBI9 S,YO JO snuay| 9 SuO}eyAU| ‘AJaIN0S jeAOY 8S08080UN9 c Hed ‘gouapuodsauoy jeiauay ‘Aja1I00S jeAoy ZS08080U9 9S08080Y9 JaquinN eptl 8861 - S861 aly | aBuey 33eq AyQUueNH 0908080Y9 6S08080H9 uondiusseg SHaqoy Y}eD IIS JOSSaJOld 002 - L002 “UONEUWNOJU! |el}UBPyUOD pue |eUOSJEd BWOS sUle}UOD “UONEUUOJU! |eI}UapyUOD pue |eUOSJed SWOS sule}UuoyD ol | ‘paaowsal usEeq aAeY SJe|NIIIO yo Ajofew ‘souepuodsaoo ‘sule}uoD ‘peaowes UVEg BABY SiejNdJIO Jo Ayofew ‘aouepuodsaoo ‘sule}uoD ‘paso|D | ali4 ‘eBaljo9 uojBuryien\ —8908080N9 Jaquiny aouasajay api “‘pesolo Z alg ‘aBayjoD uoyHujeapy, 6908080NOD 0002 - 8661 ol} | “aGay}0D uoj}Hulyjan\ JO JOUJBAOD & SEM YO ebuey a3eq Aueny uondioseq